รายงาน 10 อันดับโรคระบาด

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

ช่วงปี 2550 - 2552
อันดับ
การป่วยของผู้ป่วยใน
จำนวน ( อัตราต่อประชากร 1,000 คน )
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
1
Acute tubule-intertitial nephritis
27
25
26
2
วัณโรค
27
ไม่ติดอันดับ
9
3
Typhus fever
38
10
ไม่ติดอันดับ
4
COPD
34
30
11
5
Pneumonia
11
18
34
6
อุจจาระร่วง
15
20
28
7
ไตวายเรื้อรัง
ไม่ติดอันดับ
10
9
8
Heart failure
ไม่ติดอันดับ
12
8
9
ความดันโลหิตสูง
ไม่ติดอันดับ
12
12
10
Intracranial injury
13
7
21
     
  ที่มา : รง.505 ปี พ.ศ. 2550 -2552  
 
                 
:: Copy Right ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693458 โทรสาร 054-693459 ::