หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
               
   
             
    ITA ปี 2564        
   

EB1 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งฯ  [9 ธันวาคม 2563]                         
EB2 ข้อ 2 คำสั่ง มาตรการ กลไกฯ [9 ธันวาคม 2563]                                            
EB3 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB4 ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB5 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [9 ธันวาคม 2563] 

EB2 ข้อ 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร [9 ธันวาคม 2563]                                                    
EB2 ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 1.7 ข้อมูลการติดต่อฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 1.14 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 5 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 6 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี (2564) [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 12 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [9 ธันวาคม 2563] 

EB3 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ    [9 ธันวาคม 2563]            
EB3 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ [9 ธันวาคม 2563]
EB3 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [9 ธันวาคม 2563]

EB4 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ     [9 ธันวาคม 2563]                  
EB4 ข้อ 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ [9 ธันวาคม 2563]
EB4 ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานฯ [9 ธันวาคม 2563]
EB4 ข้อ 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ [9 ธันวาคม 2563]
EB4 ข้อ 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [9 ธันวาคม 2563]
EB4 ข้อ 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ [9 ธันวาคม 2563]
EB4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ [9 ธันวาคม 2563]
EB4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [9 ธันวาคม 2563]
EB4 ข้อ 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานฯ [9 ธันวาคม 2563]
EB4 ข้อ 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [9 ธันวาคม 2563]
EB4 ข้อ 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ชุดที่ 1 [9 ธันวาคม 2563]
EB4 ข้อ 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ชุดที่ 2 [9 ธันวาคม 2563]
EB4 ข้อ 3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [9 ธันวาคม 2563]

EB5 ข้อ 1 บันทึก สขร.1 ต.ค.63  [30 ตุลาคม 2563 ]      
EB5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ต.ค.63 [30 ตุลาคม 2563 ]
EB5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 ต.ค.63 [30 ตุลาคม 2563 ]

EB5 ข้อ 1 บันทึก สขร.1 พ.ย.63    [2 ธันวาคม 2563]                            
EB5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 พ.ย.63  [2 ธันวาคม 2563]  
EB5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 พ.ย.63  [2 ธันวาคม 2563]  

EB8 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการ [9 ธันวาคม 2563]        
EB8 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ [9 ธันวาคม 2563]
EB8 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [9 ธันวาคม 2563]

   
             
             
:: Copyright © 2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::