หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
                     
                     
       
       
       
นายวิทยา มิ่งปรีชา
       
       
นนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
       
                     
 
 
                     
 
 
นางสาวรัชฎาภรณ์ กลิ่นจันทร์
 
นางสาวโฉมวลี จีปิน
 
นางสาววิลาวัณย์ กันชนะ
นักวิชาการเงินและบัญชี หัวหน้างานการเงินฯ
 
นักวิชาการพัสดุ
 
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
                     
       
นายชาญเดช อินต๊ะวิน
 
นายวิฌาญ ไชยยะ
 
นางสาวประทุมรัตน์ อ้อยบำรุง
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
เจ้าพนักงานธุรการ
 
พนักงานธุรการ
                 
               
นางสาวภัทรา สิทธิวัง
       
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
       
               
นางสาวฉันทนา มุสุ
               
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
               
                     
 
 
                     
 
 
นายสมเกียรติ วงค์สุววรณ
 
นายพงศ์ศักดิ์ คำมงคล
 
นางสาวดวงผกาย อุปจักร์
พนักงานขับรถยนต์ หัวหน้างานยานพาหนะ
 
พนักงานทั่วไป
 
นักโภชนาการ
 
       
 
   
นายไพโรจน์ คำรังษี
 
นายสุวรรณ แก้วสุธา
 
นางสาวสุวนันท์ อินต๊ะจักร
พนักงานขับรถยนต์
 
พนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานผู้ช่วยช่าง)
 
พนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานโรงครัว)
                     
               
นายเสมอ มีสา
               
พนักงานขับรถยนต์
               
                 
:: Copy Right ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693458 โทรสาร 054-693459 ::