กลับหน้าหลัก            
               
 

ตัวชี้วัดที่ 1

อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการดูแลตามแนวทางเวชปฏิบัติ

หน่วยวัด / เกณฑ์

ร้อยละ  100

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในหน่วยบริการ

นิยาม / คำอธิบาย

     โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง ที่มีความชุกของโรคเพิ่มสูงขึ้น การรักษาจึงมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชิวิตใกล้เคียง กับคนปกติ โดยการป้องกันและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ต่ออวัยวะต่างๆได้แก่ ไต ตา เท้า ระบบหลอดเลือดหัวใจและสมอง  ทั้งนี้ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการตรวจติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมตามแนวทางเวชปฏิบัติ  โดยความร่วมมือจากผู้ป่วย ครอบครัวและทีมบุคลากรการแพทย์

การประมวลผลตัวชี้วัด
(สูตรคำนวณ)

คะแนนการให้บริการผู้ป่วยเบาหวาน
     ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการทบทวนเวชระเบียนการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตามแบบฟอร์ม 1-1 ทั้ง 15 แฟ้ม เปรียบเทียบกับ  ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการทบทวนเวชระเบียนการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตามแบบฟอร์ม 1-2 ทั้ง 15 แฟ้ม

 

คะแนนสนับสนุนการดำเนินงาน
หน่วยบริการปฐมภูมิ

< 8

>8-12

> 12

คะแนนการบริการ
ผู้ป่วยเบาหวาน

> 8

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

>6-8

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

< 6

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

     สุ่มประเมินแฟ้มเวชระเบียนการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยเบาหวานจำนวน  30  แฟ้มในแต่ละเดือน  แล้วคิดคะแนนตามตาราง นับเฉพาะ แฟ้มที่ได้คะแนน  3  คะแนนขึ้นไปเทียบกับจำนวนแฟ้มที่สุ่มมาทั้งหมด  ตามสูตรคำนวณดังต่อไปนี้

จำนวนแฟ้มที่มีคะแนน 3 คะแนนขึ้นไป รวมกัน X 100

จำนวนแฟ้มที่สุ่มมาทั้งหมด


เกณฑ์ในการให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

ร้อยละของผลงาน

80

85

90

95

100

แหล่งข้อมูล

     แฟ้มเวชระเบียนของผู้รับบริการที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่ได้รับการรักษามามากกว่า 1 ปีและเป็นผู้ป่วยที่ลงทะเบียนกับหน่วยบริการนั้นในระบบ UC(ไม่รวมผู้ป่วยที่รับส่งต่อ หรือลงทะเบียนกับหน่วยอื่น)
จำนวน 15 แฟ้ม 

วิธีจัดเจ็บข้อมูล

บันทึกในแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

4  ครั้งต่อปี

ผู้ดูแลกำกับตัวชี้วัด

น.ส.ภัทรพรรณ  รามศิริ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

น.ส.ภัทรพรรณ  รามศิริ
น.ส.ประทุมพร  มณีจร

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มงาน Cluster

นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

จัดทำโดย

น.ส.ภัทรพรรณ  รามศิริ

ลายมือชื่อ

ตรวจสอบโดย

หัวหน้ากลุ่มงาน     

ลายมือชื่อ

รับรองโดย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ(Cluster)

ลายมือชื่อ

อนุมัติโดย 

นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ลายมือชื่อ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::