กลับหน้าหลัก          
             
 

ตัวชี้วัดที่ 10

อัตราตายปริกำเนิด  ( Perinatal Mortality rate)

หน่วยวัด / เกณฑ์

ไม่เกิน 9  ต่อพันการเกิดมีชีพ

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อประเมินคุณภาพของงานบริการอนามัยแม่และเด็ก

นิยาม / คำอธิบาย

การตายปริกำเนิด หมายถึง  การตายของทารกที่เกิดไร้ชีพที่คลอดจากมารดาที่ได้รับบริการฝากครรภ์ (ANC)ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (ทารกที่ตายนับตั้งแต่อยู่ในครรภ์ครบ 22 สัปดาห์เต็มหากไม่ทราบ อายุครรภ์ให้ใช้น้ำหนักของทารกแรกคลอดตั้งแต่ 1,000กรัม หรือ ความยาวจากศีรษะ ถึงส้นเท้า 36 ซม. หรือมากกว่า) รวมกับการตายทารกอายุต่ำกว่า 7 วันหลังคลอด

การประมวลผลตัวชี้วัด
(สูตรคำนวณ)

จำนวนทารกเกิดไร้ชีพที่คลอดจากมารดาที่ได้รับบริการฝากครรภ์ (ANC)
ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ +
จำนวนการตายองทารกที่มีอายุต่ำกว่า 7 วัน ในช่วงเวลาที่กำหนด
X 1,000
จำนวนทารกเกิดมีชีพทั้งหมดที่คลอดจากมารดาที่ได้รับบริการฝากครรภ์ (ANC)
ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติในช่วงเวลาเดียวกัน

เกณฑ์ในการให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

ต่อพันการเกิดมีชีพ

15

12

9

6

3

แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูลการรับบริการการคลอดของโรงพยาบาล 

วิธีจัดเจ็บข้อมูล

บันทึกในแบบบันทึกข้อมูลการรับบริการการคลอด

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

เดือนละ 1 ครั้ง

ผู้ดูแลกำกับตัวชี้วัด

น.ส.อมรลักษณ์   อุ่นเรือน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

น.ส.อมรลักษณ์   อุ่นเรือน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มงาน Cluster

นายฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง : นายแพทย์

จัดทำโดย

น.ส.รัชฎาลักษณ์  อินต๊ะนัย

ลายมือชื่อ

ตรวจสอบโดย

หัวหน้ากลุ่มงาน

ลายมือชื่อ

รับรองโดย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ(Cluster)

ลายมือชื่อ

อนุมัติโดย

นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ลายมือชื่อ

 
             
  กลับหน้าหลัก            
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::