กลับหน้าหลัก          
             
 

ตัวชี้วัดที่ 11

ร้อยละการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Percentage of Nosocomial infection )

หน่วยวัด / เกณฑ์

ร้อยละ  0

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการดูแลรักษาพยาบาลในภาพรวมของโรงพยาบาล

นิยาม / คำอธิบาย

การติดเชื้อในโรงพยาบาล หมายถึง การติดเชื้อที่เกิดจากการได้รับเชื้อขณะที่ผู้ป่วยได้รับการตรวจ และ/หรือได้รับการรักษาในโรงพยาบาล โดยนับภายหลังอยู่โรงพยาบาล 72 ชั่งโมง รวมทั้งการติดเชื้อ ในโรงพยาบาลชนิดใหม่ ที่ตำแหน่งเดิมหรือเชื้อชนิดเดิมที่ตำแหน่งใหม่ และการติดเชื้อของบุคคลากรจากการ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
กรณียกเว้น :
การติดเชื้อที่เป็นมาก่อน แต่ไม่มีอาการ แล้วมาแสดงอาการระหว่างอยู่โรงพยาบาล

การประมวลผลตัวชี้วัด
(สูตรคำนวณ)

จำนวนครั้งของผู้ป่วยในที่มีการติดเชื้อในโรงพยาบาล
X 100
จำนวนผู้ป่วยในของโรงพยาบาลทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน

เกณฑ์ในการให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

ร้อยละของผลงาน

2

1.5

1

0.5

0

แหล่งข้อมูล

- ข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลในช่วงเวลาที่กำหนด
- การส่งเวร
- เวชระเบียนผู้ป่วย
- การสังเกตและการซักถามจากผู้ป่วย ญาติ
- สภาพแวดล้อมในหอผู้ป่วย

วิธีจัดเจ็บข้อมูล

- แบบรายงานการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล จากสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548
- แบบบันทึกการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

เดือนละ 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
( ผู้ปฏิบัติ )

น.ส.สุภาวดี   ไชยและ
น.ส. รัชฎาลักษณ์   อินต๊ะนัย

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผู้ดูแลตัวชี้วัด

น.ส. รัชฎาลักษณ์   อินต๊ะนัย

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กลุ่มงาน Cluster

นายฬุจิศักดิ์   วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

จัดทำโดย

น.ส.รัชฎาลักษณ์  อินต๊ะนัย

ลายมือชื่อ

ตรวจสอบโดย

หัวหน้ากลุ่มงาน

ลายมือชื่อ

รับรองโดย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ(Cluster)

ลายมือชื่อ

อนุมัติโดย

นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ลายมือชื่อ

 
             
  กลับหน้าหลัก            
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::