กลับหน้าหลัก          
               
 

ตัวชี้วัดที่ 12

อัตราความครอบคลุมของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
(Cervical cancer screening Coverage rate)

หน่วยวัด / เกณฑ์

ร้อยละ 55

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อให้การบริการปฐมภูมิ ในเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในหญิงอายุ 35 ปี ขึ้นไปเป็นไปอย่าง มีประสิทธิผล

นิยาม / คำอธิบาย

กลุ่มเป้าหมายในการตรวจคัดกรอง  ได้แก่หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
การตรวจคัดกรอง  คือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทั้งวิธี VIA และวิธี Pap smear
วิธี VIA  คัดกรองในหญิงอายุ   36- 39 , 41 – 44 ปี
วิธี Pap smear  คัดกรองในหญิงอายุ 35 40 45 50 55 และ 60 ปี

การประมวลผลตัวชี้วัด
(สูตรคำนวณ)

จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบ เพศหญิงอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกทั้งวิธี VIA และ Pap smear  x 100

จำนวนประชากร UC เพศหญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป

เกณฑ์ในการให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

ร้อยละผลงาน

45

50

55

60

65

แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูลการรับบริการของโรงพยาบาล  รายงานจาก  สอ./ สสช.

วิธีจัดเจ็บข้อมูล

บันทึกข้อมูลการตรวจคัดกรองในโปรแกรม CSX 2010

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

เดือนละ 1 ครั้ง

ผู้ดูแลกำกับตัวชี้วัด

น.ส.ประภัสสร  คำยวง
น.ส.ดวงกมล  ลัมวุฒิ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

น.ส.ประภัสสร  คำยวง
น.ส.ดวงกมล  ลัมวุฒิ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มงาน Cluster

นายสิทธิชัย  จักรอะโน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

จัดทำโดย

น.ส.ประภัสสร  คำยวง

ลายมือชื่อ

ตรวจสอบโดย

หัวหน้ากลุ่มงาน

ลายมือชื่อ

รับรองโดย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ(Cluster)

ลายมือชื่อ

อนุมัติโดย

นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ลายมือชื่อ

 
               
  กลับหน้าหลัก            
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::