กลับหน้าหลัก          
               
 

ตัวชี้วัดที่ 13

อัตราของหญิงมีครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง
( Rate of anemia in pregnancy )

หน่วยวัด / เกณฑ์

ร้อยละ 10

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

ประเมินประสิทธิผลของการตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์

นิยาม / คำอธิบาย

     จำนวนหญิงมีครรภ์สิทธิ ในเขตรับผิดชอบที่มีภาวะโลหิตจางและไม่ได้เกิดจากกรรมพันธุ์ โดยดูจากผลการ ตรวจฮีมาโตคริตที่น้อยกว่าร้อยละ33 หรือฮีโมโกลบินน้อยกว่า 11 กรัมต่อเดซิลิตร ต่อจำนวนหญิงมีครรภ์ ที่ได้รับการตรวจหาระดับฮีมาโตคริต หรือฮีโมโกลบินทั้งหมดในหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ

การประมวลผลตัวชี้วัด
(สูตรคำนวณ)

จำนวนหญิงมีครรภ์สิทธิ UC ที่มีภาวะโลหิตจางที่ำไม่ได้เกิดจากกรรมพันธุ์
X 100
จำนวนหญิงครรภ์สิทธิ UC ที่ได้รับการตรวจหาระดับฮีมาโตคริต หรือฮีโมโกลบินในหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ

เกณฑ์ในการให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

ร้อยละผลงาน

50

40

30

20

10

แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูลการรับบริการของโรงพยาบาล 
ทะเบียนการรับบริการของโรงพยาบาล
รายงานจาก สอ. / สสช.

วิธีจัดเจ็บข้อมูล

บันทึกข้อมูลการบริการในทะเบียนการรับบริการ
ทำการรวบรวมสรุปเป็นรายเดือน
รวบรวมข้อมูลจาก  สอ. สสช  และ รพ.  ให้เป็นภาพรวมของอำเภอ

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

เดือนละ 1 ครั้ง

ผู้ดูแลกำกับตัวชี้วัด

น.ส.ดวงกมล ลัมวุฒิ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

น.ส.ดวงกมล ลัมวุฒิ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มงาน Cluster

นายสิทธิชัย  จักรอะโน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

จัดทำโดย

น.ส.ดวงกมล  ลัมวุฒิ

ลายมือชื่อ

ตรวจสอบโดย

หัวหน้ากลุ่มงาน

ลายมือชื่อ

รับรองโดย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ(Cluster)

ลายมือชื่อ

อนุมัติโดย

นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ลายมือชื่อ

 
               
  กลับหน้าหลัก            
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::