กลับหน้าหลัก          
               
 

ตัวชี้วัดที่ 14

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลภายใน 12 สัปดาห์
(Percentage of antenatal care in the first trimester)

หน่วยวัด / เกณฑ์

ร้อยละ 40

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อประเมินประสิทธิผลของการตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์

นิยาม / คำอธิบาย

หญิงตั้งครรภ์  หมายถึง   หญิงตั้งครรภ์ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ที่ได้รับการยืนยันว่าตั้งครรภ์จริง  โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ได้รับการดูแลภายใน 12 สัปดาห์  หมายถึง  หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการยืนยันว่าตั้งครรภ์  มาฝากครรภ์ครั้งแรก  ขณะมีอายุครรภ์   ก่อน หรือ ระหว่าง  สัปดาห์ที่  12 

การประมวลผลตัวชี้วัด
(สูตรคำนวณ)

จำนวนหญิงตั้งครรภ์สิทธิ UC ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์
X 100
จำนวนหญิงตั้งครรภ์สิทธิ UC ที่มาฝากครรภ์รายใหม่ในหน่วยบริการ
และเครือข่ายบริการ

เกณฑ์ในการให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

ร้อยละผลงาน

30

35

40

45

50

แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูลการรับบริการของโรงพยาบาล  รายงานจาก  สอ./ สสช.

วิธีจัดเจ็บข้อมูล

บันทึกการรับบริการของหญิงตั้งครรภ์  ในแบบบันทึกข้อมูล  รบ.1 5 ต.  พร้อมกับบันทึกในโปรแกรมฐานข้อมูลการบริการของโรงพยาบาล (Hos XP)  จากนั้นทุกสิ้นเดือน  (ตัดรายงาน  ณ  วันที่สิ้นเดือนนั้น ๆ)  รวบรวมรายงานตามแบบรายงานประจำเดือน  พร้อมกับรวมบรวมรายงานจาก  สอ. สรุปเป็นภาพรวมของอำเภอ

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

เดือนละ 1 ครั้ง

ผู้ดูแลกำกับตัวชี้วัด

น.ส.ดวงกมล  ลัมวุฒิ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

น.ส.ดวงกมล  ลัมวุฒิ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มงาน Closter

นายสิทธิชัย  จักรอะโน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

จัดทำโดย

น.ส.ดวงกมล  ลัมวุฒิ

ลายมือชื่อ

ตรวจสอบโดย

หัวหน้ากลุ่มงาน

ลายมือชื่อ

รับรองโดย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ(Cluster)

ลายมือชื่อ

อนุมัติโดย

นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ลายมือชื่อ

 
               
  กลับหน้าหลัก            
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::