กลับหน้าหลัก          
             
 

ตัวชี้วัดที่ 15

ร้อยละของเด็กต่ำกว่า 2 ปีที่ติดเชื้อเอชไอวี
( Percentage of children less than 2 years old infected with HIV Infected )

หน่วยวัด / เกณฑ์

ร้อยละ 1

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

ประเมินประสิทธิผลของการให้ยาต้านไวรัสเอดส์กรณีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากแม่สู่ลูก

นิยาม / คำอธิบาย

จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า2ปีที่ติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีขณะตั้งครรภ์ต่อจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ที่มารดาติดเชื้อเอชไอวี และได้รับการตรวจเลือด

การประมวลผลตัวชี้วัด
(สูตรคำนวณ)

จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ที่ติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาที่มีเชื้อ เอชไอวี
X 100
จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ที่คลอดจากมารดาที่มีเชื้อเอชไอวีเป็นบวก
ที่ได้รับการตรวจเลือด

เกณฑ์ในการให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

ร้อยละผลงาน

100

75

50

25

0

แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูลการรับบริการของโรงพยาบาล 
ทะเบียนการรับบริการของโรงพยาบาล

วิธีจัดเจ็บข้อมูล

บันทึกข้อมูลการบริการในโปรแกรม TB clinic
ทำการรวบรวมสรุปเป็นรายเดือน
รวบรวมข้อมูลจาก  สอ. สสช  และ รพ.  ให้เป็นภาพรวมของอำเภอ

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

เดือนละ 1 ครั้ง

ผู้ดูแลกำกับตัวชี้วัด

นายสิทธิชัย  จักรอะโน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

นายสิทธิชัย  จักรอะโน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มงาน Closter

นายสิทธิชัย  จักรอะโน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

จัดทำโดย

นายสิทธิชัย  จักรอะโน

ลายมือชื่อ

ตรวจสอบโดย

หัวหน้ากลุ่มงาน

ลายมือชื่อ

รับรองโดย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ(Cluster)

ลายมือชื่อ

อนุมัติโดย

นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ลายมือชื่อ

 
             
  กลับหน้าหลัก            
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::