กลับหน้าหลัก            
             
 

ตัวชี้วัดที่ 16

อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอด  (Success Rate)

หน่วยวัด / เกณฑ์

ร้อยละ 85

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อพัฒนาระบบการบริการผู้ป่วยด้วยวัณโรคตามมาตรฐาน
 

นิยาม / คำอธิบาย

อัตราการวัดผลสำเร็จ  หมายถึง อัตราการวัดผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ซึ่งประกอบ ด้วยการรักษาหาย (Cure) และจำนวนการรักษาครบ (Complete) รวมกัน เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ป่วย วัณโรคเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษา

การประมวลผลตัวชี้วัด
(สูตรคำนวณ)

จำนวนผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่ได้รับการรักษาหายและรักษาครบรวมกัน
X 100
จำนวนผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษา

เกณฑ์ในการให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

ร้อยละผลงาน

80

85

90

95

100

แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูลการรับบริการของโรงพยาบาล 
ทะเบียนการรับบริการของโรงพยาบาล

วิธีจัดเจ็บข้อมูล

บันทึกข้อมูลการบริการทะเบียนของโรงพยาบาล

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

เดือนละ 1 ครั้ง

ผู้ดูแลกำกับตัวชี้วัด

น.ส.ประภัสสร  คำยวง

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

น.ส.ประภัสสร  คำยวง

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มงาน Closter

นายสิทธิชัย  จักรอะโน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

จัดทำโดย

น.ส.ประภัสสร  คำยวง

ลายมือชื่อ

ตรวจสอบโดย

หัวหน้ากลุ่มงาน

ลายมือชื่อ

รับรองโดย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ(Cluster)

ลายมือชื่อ

อนุมัติโดย

นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ลายมือชื่อ

 
             
  กลับหน้าหลัก            
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::