กลับหน้าหลัก          
             
 

ตัวชี้วัดที่ 18

อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยนอก
(OPD Medication error  rate)

หน่วยวัด / เกณฑ์

ไม่เกิน  5  ต่อ 1000 ใบสั่งยา

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อประเมินความถูกต้องและปลอดภัยการใช้ยาในหน่วยบริการที่แผนก OPD

นิยาม / คำอธิบาย

เป็นการวัดความคลาดเคลื่อนทางยาของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก ใน 4 ด้าน ได้แก่ การสั่งยา (Prescribing error) การคัดลอกคำสั่ง(Transcribing error) การจ่ายยา(Dispensing error)  และการบริหารยา(Administration error)

การประมวลผลตัวชี้วัด
(สูตรคำนวณ)

จำนวนครั้งความคลาดเคลื่อนทางยาที่แผนก POD ในช่วงเวลาที่กำหนด
X 1,000
จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยนอก ในช่วงเวลาเดียวกัน

เกณฑ์ในการให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา

7.51 – 10

5.01 - 7.50

2.51 - 5.00

0.01 - 2.50

0

แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูลการรับบริการของโรงพยาบาล 

วิธีจัดเจ็บข้อมูล

บันทึกในแบบบันทึกความคลาดเคลื่อนทางยา

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

เดือนละ 1 ครั้ง

ผู้ดูแลกำกับตัวชี้วัด

คณะกรรมการจัดการระบบยา

 

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

นางสุวภัทร  กล่อมสกุล

ตำแหน่ง : เภสัชกร

กลุ่มงาน Closter

นายฬุจิศักดิ  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง : นายแพทย์

จัดทำโดย

นางสุวภัทร  กล่อมสกุล

ลายมือชื่อ

ตรวจสอบโดย

หัวหน้ากลุ่มงาน

ลายมือชื่อ

รับรองโดย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ(Cluster)

ลายมือชื่อ

อนุมัติโดย

นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ลายมือชื่อ

 
             
  กลับหน้าหลัก            
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::