กลับหน้าหลัก          
               
 

ตัวชี้วัดที่ 2

อัตราการรับเข้าโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นของโรคเบาหวาน (Diabetes Short-term Complication Admission Rate)

หน่วยวัด / เกณฑ์

น้อยกว่าหรือเท่ากับ  61.74 ต่อ 100,000 ประชากร

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

ประเมินประสิทธิผลของการป้องกันภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นของโรคเบาหวาน

นิยาม / คำอธิบาย

ภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นของโรคเบาหวาน      หมายถึงโรคผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำมากเกินภาวะปกติ  เช่น Ketoacidosis, Hyperosmolarity, Hypoglycemia และ coma
กรณียกเว้น :
     1. ผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากสถานพยาบาลอื่น
     2. ผู้ป่วย pregnancy, childbirth และ puerperium
     3. ผู้ป่วย newborns และ neonates

การประมวลผลตัวชี้วัด
(สูตรคำนวณ)

จำนวนผู้ป่วยสิทธิ UC ที่รับเข้าโรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
ภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นของโรคเบาหวาน
 X 100,000
ประชากรสิทธิ UC ในความดูแลของโรงพยาบาลอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป

เกณฑ์ในการให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

ต่อ 100,000 ปชก

 >=   127.71

85.38

61.74 

35.76 

<35.76

แหล่งข้อมูล

- ทะเบียนผู้ป่วยใน

วิธีจัดเจ็บข้อมูล

- ใบ Discharge summary ผู้ป่วยสิทธิ UC ที่รับเข้าโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน ระยะสั้นของโรคเบาหวาน เทียบกับรายงานผู้ป่วยสิทธิ์ UC ที่จำหน่ายโดยการที่ให้รหัส ICD -10 ระบุโรคหลักว่า เกิดภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นของโรคเบาหวาน อายุตั้งแต่15 ปีขึ้นไป จากงานเวชสถิติ
 - บันทึกสถิติการผู้ป่วยสิทธิ UC ที่รับเข้าโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นของโรคเบาหวาน ที่รับไว้ในหอผู้ป่วยแต่ละเดือน
- สรุปยอดผู้ป่วยสิทธิ UC ในความดูแลของโรงพยาบาลอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปในแต่ละเดือนแล้วคำนวณตามสูตร

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

6  เดือน ครั้ง

ผู้ดูแลตัวชี้วัด

น.ส. รัชฎาลักษณ์   อินต๊ะนัย

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผู้เก็บข้อมูลตัวชี้วัด

น.ส. รัชฎาลักษณ์   อินต๊ะนัย

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กลุ่มงาน Cluster

นายฬุจิศักดิ์   วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

จัดทำโดย
 

น.ส.รัชฎาลักษณ์  อินต๊ะนัย

ลายมือชื่อ

ตรวจสอบโดย

หัวหน้ากลุ่มงาน     

ลายมือชื่อ

รับรองโดย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ(Cluster)

ลายมือชื่อ

อนุมัติโดย 

นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ลายมือชื่อ

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::