กลับหน้าหลัก          
             
 

ตัวชี้วัดที่ 20

โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)

หน่วยวัด / เกณฑ์

ระดับ 2

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพตามระบบมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ อย่างต่อเนื่อง

นิยาม / คำอธิบาย

บันได 3 ขั้นของ HA
       ขั้นที่ 1  เน้นการทบทวนความเสี่ยงโดยใช้ 12 กิจกรรมทางคลินิก  เพื่อวางแนวทางในการป้องกันแก้ไขที่ดี
       ขั้นที่ 2  เปลี่ยนจากการตั้งรับปัญหามาสู่การวิเคราะห์และวางระบบที่ดี  มุ่งเน้นการวางระบบป้องกันความเสี่ยงและ พัฒนาเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและบริบทของหน่วยงาน
       ขั้นที่ 3  มีการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วน  ใช้นวัตกรรม  มีการประเมินผล  เรียนรู้  และพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง  แสดงผลลัพธ์ที่ดีขึ้น  หรือการบรรลุเป้าหมายองค์กร  มีวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
โรงพยาบาลดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล ( HA )  ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ 4 ส่วนได้แก่  ภาพรวมการจัดการองค์กร  ระบบสำคัญของโรงพยาบาล  กระบวนการดูแลผู้ป่วย  และผลลัพธ์การ ดำเนินงานของ องค์กร  โดยโรงพยาบาลจะต้องดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  และการรักษาคงสภาพมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ  โดยมีผลการประเมินตนเองและผลการดำเนินงาน ที่เป็น ปัจจุบัน  ดังนี้                                                            
       1. โรงพยาบาลมีแฟ้มข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจังหวัดน่าน และแผนการพัฒนา คุณภาพโรงพยาบาล (Road Map) เพื่อสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์จังหวัด 
       2. Hospital mini profile                                                                                                    
       3. ผลงานการพัฒนาคุณภาพหรือการพัฒนาระบบงานที่สำคัญอย่างน้อย 5 เรื่อง  เช่น RM  IC  ระบบยา  HRD  IT  ENV PCT  เป็นต้น                                                                   
       4. ผลการทำ Gap Analysis – PSG : SIMPLM อย่างน้อย 5 เรื่อง                                         
       5. ผลการประเมินอัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนตามแบบฟอร์ม MRA         
       6. Overall Chapter Scoring                                                                                              
       7. ผลการจัดเก็บตัวชี้วัดคุณภาพใน 7 ด้าน  ได้แก่  ด้านการดูแลผู้ป่วย/ผลลัพธ์   ด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับ ผลงานอื่น  ด้านการเงิน  ด้านทรัพยากรบุคคล     ด้านประสิทธิผลขององค์กร  ด้านการนำองค์กรและความ รับผิดชอบต่อสังคม     ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ           

การประมวลผลตัวชี้วัด
(สูตรคำนวณ)

พิจารณาจากข้อมูลผลคะแนนคุณภาพ(final score) หรือขั้นการรับรองคุณภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถาน พยาบาล (สรพ.) 

เกณฑ์ในการให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

ระดับผลงาน

-

-

ขั้น1

ขั้น2

ขั้น3

แหล่งข้อมูล

แผนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
แบบประเมินตนเอง
ผลการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน 
รายงานผลการรับรองการพัฒนาคุณภาพของ พรพ.

วิธีจัดเจ็บข้อมูล

หน่วยงานจัดทำแบบรายงานส่งทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามกำหนด

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

ทุก  6  เดือน

ผู้ดูแลกำกับตัวชี้วัด

นางสุวภัทร  กล่อมสกุล

ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

นายสิทธิชัย  จักรอะโน
นายประสิทธิ์  วงค์สุภาพ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

กลุ่มงาน Closter

นายฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

จัดทำโดย

นายสิทธิชัย  จักรอะโน

ลายมือชื่อ

ตรวจสอบโดย

หัวหน้ากลุ่มงาน

ลายมือชื่อ

รับรองโดย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ(Cluster)

ลายมือชื่อ

อนุมัติโดย

นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ลายมือชื่อ

 
             
  กลับหน้าหลัก            
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::