กลับหน้าหลัก          
             
 

ตัวชี้วัดที่ 21

พิจารณาจากผลการให้บริการด้านทันตกกรรม ร่วมกันใน 2 มุมมอง คือ
1. อัตราการใช้บริการทางทันตกรรม ต่อ 1,000 ประชากร
2. สัดส่วนการให้บริการทันตสาธารณสุข

เกณฑ์

ผ่านเกณฑ์ 3 คะแนน

ผลงาน

 

รายการข้อมูล

1.จำนวนครั้งการให้บริการทันตกรรมสิทธิ UC
2. จำนวนครั้งการให้บริการงานส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

นิยาม

 1. อัตราการใช้บริการทันตกรรม ต่อ 1,000 ประชากร
เป็นการประเมินปริมาณการให้บริการของหน่วยบริการ และการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมของประชากรUC
2. สัดส่วนการให้บริการทันตสาธารณสุข
เป็นการประเมินถึงสัดส่วนการให้บริการส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน เทียบกับการให้บริการทางด้าน การรักษา ทางทันตกรรม ซึ่งต้องการให้เกิดการเน้นหนักการจัดบริการส่งเสริมป้องกันอย่างเป็นระบบ ทั้งในสถานบริการ ทุกระดับและการให้บริการเชิงรุกในชุมชน เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาทันตสาธารณสุขได้

วิธีรายงาน

- เก็บข้อมูลจากโปรแกรม HOSXP รายงานการเข้ามารับบริการทันตกรรมปีละ 2ครั้ง

แหล่งข้อมูล

- โปรแกรม HOSXP รายงานการเข้ามารับบริการทันตกรรม
- จาก OPD card สมุดบันทึกการมารับบริการทันตกรรม หรือบันทึกการออกหน่วยทันตกรรม

ประชากรเป้าหมาย

 

   1.  รายการข้อมูล

1.จำนวนประชากร UC ในพี้นที่รับผิดชอบ
2.จำนวนครั้งการให้บริการงานรักษาทางทันตกรรมพื้นฐาน

   2.  นิยาม

1. ข้อมูลงานส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน หมายถึง การให้บริการในกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม
และ 5 ประเภทงาน ดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่
   1) หญิงตั้งครรภ์ หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มาใช้บริการส่งเสริมทันตสุขภาพทันตกรรมป้องกัน
   2) เด็กอายุ 0-2 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน
   3) เด็กอายุ 3-5 ปี หมายถึง เด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
   4) เด็กอายุ 6-14 ปี หมายถึง เด็กอายุ 6 ปีบริบูรณ์ ถึงอายุ 14 ปี 11 เดือน 29 วัน
ประเภทงาน 5 ประเภท ได้แก่
   1) ตรวจสุขภาพช่องปาก (ครั้ง) หมายถึง การตรวจวินิจฉัยสภาพในช่องปากทั้งปาก แนะนำด้านทันตสุขภาพ การให้โภชนาการที่ถูกต้องตามวัย และลงบันทึกประวัติ
   2) Sealant (ครั้ง) หมายถึง การเคลือบหลุมร่องฟัน ในกลุ่มเด็กอายุ 6-14 ปี
   3) ฟลูออไรด์ (ครั้ง) หมายถึง การเคลือบฟันทั้งปากด้วยสารฟลูออไรด์ (ทั้ง varnish และ gel) ในทุกกลุ่มเป้าหมายข้างต้น
   4) PRR (ครั้ง) หมายถึง การทำ Preventive Resin Restoration ในกลุ่มเด็กอายุ 6-14 ปี
   5) ทำความสะอาดช่องปาก (prophylaxis) (ครั้ง) หมายถึง การขัดฟันทั้งปาก และ/หรือ การใช้เส้นไหมขัดฟัน(Flossing) ในผู้มารับบริการ เป็นการทำความสะอาดฟันเพื่อขจัดแผ่นคราบฟัน(plaque) ไม่รวม polishing ภายหลังการขูดหินปูน
2. ข้อมูลงานรักษาทางทันตกรรมพื้นฐาน หมายถึง การให้บริการใน 3 ประเภทงาน ดังนี้
   1) ถอนฟัน (ครั้ง) หมายถึง การถอนฟันแท้หรือฟันน้ำนมโดยปกติทั่วไป การถอนฟันที่ยากหรือมีปัญหา การถอนฟันที่ต้องใช้เครื่องกรอตัดกระดูก หรือการตัดแบ่งรากฟัน
   2) อุดฟัน (ครั้ง) หมายถึง งานบูรณะฟันในลักษณะ class I, II, III, IV, V ด้วยวัสดุอุดฟันทุกชนิดรวมทั้งการใช้เทคนิคพิเศษต่าง ๆ เช่น การปัก pin, การทำ amalgam bonding เป็นต้น
   3) ขูดหินปูนทั้งปาก (ครั้ง) หมายถึง งานขูดหินน้ำลาย และการขัดทำความสะอาดฟัน
   - ครั้ง หมายถึง จำนวนครั้งของผู้รับบริการด้านทันตสุขภาพในแต่ละประเภทงานที่ทำ
   - ข้อมูลบริการทุกประเภท ให้นับรวมบริการทั้งในหน่วยบริการ ในโรงเรียน และในชุมชนโดยต้องมีบันทึกผลงานบริการที่สามารถตรวจสอบได้จากแหล่งใด แหล่งหนึ่ง เช่น OPD card , สมุดสุขภาพนักเรียน (สมุดเหลือง) ทั้งนี้ ห้ามนับซ้ำข้อมูลบริการที่เกิดจากบริการในครั้งเดียวกันที่อาจมีบันทึกผลงานมากกว่า 1 แห่ง
   - ข้อมูลที่ใช้ประเมินจะกรองเฉพาะข้อมูลที่ผ่านการตรวจคุณภาพข้อมูลจากสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หรือจากการสุ่มตรวจจากค่าที่ผิดปกติ แล้วเท่านั้น

    3.  วิธีรายงาน

 รายงานตามแบบรายงานทันตกรรม

    4.  แหล่งข้อมูล

 OPD card , สมุดสุขภาพนักเรียน (สมุดเหลือง) สมุดบันทึกการให้การรักษาทางทันตกรรม

 

2.สัดส่วนการให้บริการทันตสาธารณสุข    =

จำนวนครั้งการให้บริการงานส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

จำนวนครั้งการให้บริการงานรักษาทางทันตกรรมพื้นฐาน

ตัวตั้ง = ผลรวมของจำนวนครั้งการให้บริการงานส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกันของประชากรสิทธิUC ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยทันตแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการฝึกอบรม ของหน่วยบริการประจำ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งให้บริการ
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง มีนาคม 2553
ตัวหาร = ผลรวมของจำนวนครั้งการให้บริการงานรักษาทางทันตกรรมพื้นฐาน ของหน่วยบริการในช่วงเวลาเดียวกัน

 เกณฑ์การให้คะแนน  วิธีการ นำผลการคำนวณจากข้อ1 และ ข้อ 2 มาพิจารณาหาคะแนนตามตาราง


ตารางการให้คะแนนเกณฑ์เข้าถึงบริการทันตกรรมและงานทันตสาธารณสุขที่จำเป็น

สัดส่วนการให้บริการทางงานทันตสาธารณสุข

< mean +0.5SD

= mean +0.5SD

> mean +0.5SD

อัตราการใช้บริการทันตกรรมต่อ 1000 ประชากร

> mean +0.5SD

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

= mean +0.5SD

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

< mean +0.5SD

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

กรณีข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งเป็น 0 จะได้คะแนนเป็น 0

ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ   นางสาวเกศรินทร์ พรมรักษ์

ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด  นายประสิทธิ์ วงค์สุภา

ตำแหน่ง :  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

กลุ่มงานCluster :   นายฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  นายแพทย์ปฏิบัติการ

จัดทำโดย

นายประสิทธิ์  วงค์สุภา

ลายมือชื่อ

ตรวจสอบโดย

หัวหน้ากลุ่มงาน

ลายมือชื่อ

รับรองโดย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ(Cluster)

ลายมือชื่อ

อนุมัติโดย

นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ลายมือชื่อ

 
             
  กลับหน้าหลัก            
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::