กลับหน้าหลัก          
             
 

ตัวชี้วัดที่ 22

อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก

หน่วยวัด / เกณฑ์

ร้อยละ 85

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการพยาบาลจากความคิดเห็นของผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก

นิยาม / คำอธิบาย

       ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อบริการพยาบาลที่ได้รับ
     ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนไทยผู้มารับริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มารับบริการที่หน่วยบริการในแผนกผู้ป่วยนอก รพ.เฉลิมพระเกียรติ    ประเด็นการสำรวจประกอบด้วย ความสะดวกและการเข้าถึงบริการ การให้คำแนะนำและขั้นตอนของการรับบริการ    การดูแลใส่ของเจ้าหน้าที่  สื่อสุขศึกษาตามบอร์ดประชาสัมพันธ์เหมาะสม   การพูดจา สื่อสาร ท่าทางของเจ้าหน้าที่ การถามอาการของโรค   ความพร้อมของเครื่องมือ ความสะอาดของสถานที่ การได้รับคำแนะนำหลังแพทย์ตรวจรักษาแล้ว ความรวดเร็ว ในการให้บริการ ภาพรวมทั่วๆไป

การประมวลผลตัวชี้วัด
(สูตรคำนวณ)

ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจ
X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

เกณฑ์ในการให้คะแนน

ระดับคะแนน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ร้อยละของความพึงพอใจ

<= 69

70-74

75-79

80-84

>= 85

แหล่งข้อมูล

ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก รพ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

วิธีจัดเจ็บข้อมูล

1. สุ่มตัวอย่าง โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 5 ของจำนอวนผู้มารับบริการเฉลี่ยต่อวัน
2. แจกแบบสอบถามให้ผู้รับบริการที่อ่านออกเขียนได้ หรือสัมภาษณ์กรณีอ่านเขียนไม่ได้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้รับบริการปฏิเสธการตอบ
3. ทำการเก็บแบบสอบถามทุกวันจนครบระยะเวลาที่กำหนด (ประมาณ 1 เดือน)
4. นำแบบสอบถามมาแจงนับคะแนนที่ผู้รับบริการประเมิน
5. หาผลรวมของคะแนนความพึงพอใจและคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
6. คำนวณอัตราส่วนร้อยละของความพึงพอใจ

เครื่องมือ แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ป่วยนอก

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

2 ครั้ง/ปี

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน / - ปีงบประมาณ 2553 กำลังดำเนินการสำรวจ (สำรวจทุก 6 เดือน)

มาตรฐานที่ได้ดำเนินการ  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินการ - ผู้บริหารกำหนดเป็นนโยบาย

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

- เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายบ่อย
- การติดต่อสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ
- ผู้มารับบริการอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้

หลักฐานอ้างอิง

- มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยนอก สำนักการพยาบาล (ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2551)
- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก รพช.ทุ่งช้าง จ.น่าน

ผู้ดูแลกำกับตัวชี้วัด น.ส.ประทุมพร  มณีจร ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

น.ส.ภัทรพรรณ  รามศิริ
น.ส.ประทุมพร  มณีจร

ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มงาน Cluster

นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง : ผอ.รพ.เฉลิมพระเกียรติ

จัดทำโดย
 

น.ส.ประทุมพร  มณีจร

ลายมือชื่อ

ตรวจสอบโดย

หัวหน้ากลุ่มงาน     

ลายมือชื่อ

รับรองโดย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ(Cluster)

ลายมือชื่อ

อนุมัติโดย 

นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ลายมือชื่อ

 
             
  กลับหน้าหลัก            
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::