กลับหน้าหลัก          
             
 

ตัวชี้วัดที่ 23

อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยใน  
                             

หน่วยวัด / เกณฑ์

มากว่าหรือเท่ากับ  80

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการพยาบาลจากความคิดเห็นของผู้ป่วยทั้งบริการพยาบาลผู้ป่วยใน

นิยาม / คำอธิบาย

 

 

 

ความพึงพอใจของผู้ป่วย  หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลที่ได้รับ ประกอบด้วย 
                        -  ความพึงพอใจต่อการพยาบาลในภาพรวม
                        -  ความพึงพอใจต่อการได้รับข้อมูลและการสอน
                        -  ความพึงพอใจต่อความเอาใจใส่ช่วยเหลือของพยาบาล
                        -  ความพึงพอใจต่อความช่วยเหลือบรรเทาอาการรบกวนต่างๆและการดูแล                                  
                           ความสุขสบาย
                        -  ความพึงพอใจต่อการได้รับโอกาสและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ
                           รักษาพยาบาล
                        -  ความพึงพอใจต่อการได้รับความเคารพสิทธิ

การประมวลผลตัวชี้วัด
(สูตรคำนวณ)

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ
X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม

เกณฑ์ในการให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

ร้อยละ

< 70

70 - 74

75 - 79

80 - 84

>=85

แหล่งข้อมูล

- ผู้รับบริการตึกผู้ป่วยใน  จำนวน 10  คน / เดือน

วิธีจัดเจ็บข้อมูล

- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน
โดยวิธีการ
     1.สุ่มตัวอย่างผู้ป่วยเพื่อแจกแบบสอบถาม โดยขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้หลัก 5 % ของประชากรผู้จำหน่ายต่อเดือน
     2.คุณสมบัติของผู้ป่วยมีดังนี้

    1. มีระยะเวลานอนในโรงพยาบาล 3 วันขึ้นไป
    2. สามารถอ่านเขียนได้ หรือเต็มใจให้สัมภาษณ์ กรณีที่อ่านไม่ได้
    3. เต็มใจตอบแบบสอบถาม

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

เดือนละ 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
( ผู้ปฏิบัติ )

น.ส.สุภาวดี   ไชยและ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

ผู้ดูแลตัวชี้วัด

น.ส. รัชฎาลักษณ์   อินต๊ะนัย

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กลุ่มงาน Cluster

นายฬุจิศักดิ์   วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

จัดทำโดย

น.ส.รัชฎาลักษณ์  อินต๊ะนัย

ลายมือชื่อ

ตรวจสอบโดย

หัวหน้ากลุ่มงาน

ลายมือชื่อ

รับรองโดย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ(Cluster)

ลายมือชื่อ

อนุมัติโดย

นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ลายมือชื่อ

 
             
  กลับหน้าหลัก            
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::