กลับหน้าหลัก          
             
 

ตัวชี้วัดที่ 24

อัตราความพึงพอใจของบุคลากร

หน่วยวัด / เกณฑ์

ร้อยละ 60

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการสุขภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจ  ผู้ให้บริการมีความสุข

นิยาม / คำอธิบาย

ความถึงพอใจของบุคลากร  หมายถึง  ความพึงพอใจในงานความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของ ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  ในประเด็นสำคัญ เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  ความพึงพอใจต่อสุขภาพชีวิต : ความสมดุลระหว่างชีวิตและ การทำงานของ ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ      

การประมวลผลตัวชี้วัด
(สูตรคำนวณ)

                                         ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจในงานฯ
=       x  100
                          (คะแนนเต็มของแบบสอบถาม x จำนวนแบบสอบถามทั้งหมดที่ตอบ)

เกณฑ์ในการให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

ร้อยละผลงาน

40

50

60

70

80

แหล่งข้อมูล

จากแบบสำรวจโดยใช้แบบสำรวจของกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

วิธีจัดเก็บข้อมูล

แบบสอบถามความพึงพอใจ  ปีละ 2 ครั้ง   ครั้งที่ 1  เดือนมีนาคม  2553  ครั้งที่  /2  เดือนกันยายน  2553 

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

ทุก 6 เดือน

ผู้ดูแลกำกับตัวชี้วัด

นางสุวภัทร  กล่อมสกุล
นายประสิทธิ์  วงค์สุภา
นายสิทธิชัย  จักรอะโน

ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

นางสาวรัฐกานต์  สัตย์สม

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มงาน Cluster

นายฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ

จัดทำโดย

นางสาวรัฐกานต์  สัตย์สม

ลายมือชื่อ

ตรวจสอบโดย

หัวหน้ากลุ่มงาน

ลายมือชื่อ

รับรองโดย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ(Cluster)

ลายมือชื่อ

อนุมัติโดย

นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ลายมือชื่อ

 
             
  กลับหน้าหลัก            
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::