กลับหน้าหลัก          
             
 

ตัวชี้วัดที่ 3

อัตราการรับเข้าโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อน
ของความดันโลหิตสูง( Hypertension or Complication of Hypertension Admission Rate)

หน่วยวัด / เกณฑ์

น้อยกว่าหรือเท่ากับ  230.55 ต่อ 100,000 ประชากร

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

ประเมินประสิทธิผลของการดูแลโรคความดันโลหิตสูงในระดับปฐมภูมิ

นิยาม / คำอธิบาย

โรคความดันโลหิตสูง หมายถึง โรคของหลอดเลือดแดง ซึ่งแรงต้านต่อหัวใจขณะบีบตัว วัดแล้วได้ 140 มม. ปรอท หรือมากกว่า และขณะที่หัวใจคลายตัว 90 มม. ปรอท หรือมากกว่า
ภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง หมายถึง  โรคที่มี
   1.Principal diagnosis = I10-I15, Major Diagnostic Category ≠ 14 และ Age > 15 ปี
   2.Principal diagnosis = I600-I699,  sdx1-12 = I10–I15, Major Diagnostic Category ≠ 14 และ Age > 15 ปี ยกเว้น sdx1-12 ที่เป็นรหัส trauma
กรณียกเว้น :   1. ผู้ป่วยที่จำหน่ายโดยการให้รหัสระบุว่าทำการผ่าตัดหัวใจในทุกกรณี
                          2. ผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากสถานพยาบาลอื่น
                          3. ผู้ป่วย pregnancy, childbirth และ puerperium
                          4. ผู้ป่วย newborns และ neonates

การประมวลผลตัวชี้วัด
(สูตรคำนวณ)

จำนวนผู้ป่วยสิทธิ UC ที่รับเข้าโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคความดันโลหิตสูงหรือ ภาวะแทรกซ้อนของ            
ความดันโลหิตสูง X 100,000                                  
                     
ประชากรสิทธิ UC ในความดูแลของโรงพยาบาลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป

เกณฑ์ในการให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

ต่อ 100,000 ปชก

มากกว่าหรือเท่ากับ 310.63

230.65 – 308.81

177.49 – 230.55

126.08 – 177.24

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 126.08

แหล่งข้อมูล

- ทะเบียนผู้ป่วยใน

วิธีจัดเจ็บข้อมูล

- ใบ Discharge summary ผู้ป่วยสิทธิ UC รับเข้าโรงพยาบาลเนื่องมาจากโรคความดันโลหิตสูงหรือ ภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง เทียบกับรายงานผู้ป่วยสิทธิ์ UC ที่จำหน่ายโดยการให้รหัส ICD -10 ระบุโรคหลักว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง อายุตั้งแต่15 ปีขึ้นไป จากงานเวชสถิติ
- บันทึกสถิติการผู้ป่วยสิทธิ UC รับเข้าโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อน ของความดันโลหิตสูง ที่รับไว้ในหอผู้ป่วยแต่ละเดือน
- สรุปยอดผู้ป่วยสิทธิ UC ในความดูแลของโรงพยาบาลอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปในแต่ละเดือน

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

6 เดือน ครั้ง

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

น.ส.สุภาวดี   ไชยและ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

ผู้ดูแลตัวชี้วัด

น.ส. รัชฎาลักษณ์   อินต๊ะนัย

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กลุ่มงาน Cluster

นายฬุจิศักดิ์   วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

จัดทำโดย
 

น.ส.รัชฎาลักษณ์  อินต๊ะนัย

ลายมือชื่อ

ตรวจสอบโดย

หัวหน้ากลุ่มงาน     

ลายมือชื่อ

รับรองโดย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ(Cluster)

ลายมือชื่อ

อนุมัติโดย 

นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ลายมือชื่อ

 
             
  กลับหน้าหลัก            
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::