กลับหน้าหลัก          
             
 

ตัวชี้วัดที่ 4

อัตราการกลับมารักษาซ้ำที่แผนกผู้ป่วยในด้วยโรคเบาหวานหรือภาวะแทรกซ้อนของ
เบาหวาน ภายใน 28 วัน( DM or complication of DM Re-admission within 28 days )

หน่วยวัด / เกณฑ์

น้อยกว่า 37  ต่อ 1000 วันนอน

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

     เพื่อนำผลลัพธ์ดังกล่าวมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และปรับปรุงระบบบริการให้มีคุณภาพ เพื่อลดผลลัพธ์อันไม่ พึงประสงค์ ของโรคและการดูแลที่ขาดประสิทธิภาพ

นิยาม / คำอธิบาย

     โรคเบาหวาน หมายถึง การที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง มากกว่าคนปกติ ระดับน้ำตาลในตอนเช้าก่อนอาหาร ต้องเท่ากับหรือมากกว่า 126 มิลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
     ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน หมายถึง โรคที่มี  Principal diagnosis = E100 - E149 , E160 within 28  day และ  Principal diagnosis = E162, sdx1-12 = E109, E119, E129, E139, E149 within  28 day)
     การกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วัน หมายถึง การที่ผู้ป่วยกลับเข้ามารักษาเป็นผู้ป่วยในซ้ำด้วยโรคเดิม และอาการเดิมภายใน 28 วัน

การประมวลผลตัวชี้วัด
(สูตรคำนวณ)

จำนวนผู้ป่วยสิทธิ UC โรคเบาหวานหรือภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานที่กลับมารักษาซ้ำ
ที่แผนกผู้ป่วยใน ภายใน 28 วัน  
 X1000
จำนวนผู้ป่วยสิทธิ UC ที่จำหน่ายด้วยโรคเบาหวานหรือภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน

เกณฑ์ในการให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

ต่อ 1,000 วันนอน

มากกว่าหรือเท่ากับ 56.20

37.30 – 56.10

24 – 37

5.10 – 23.80

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5.10

แหล่งข้อมูล

- ทะเบียนผู้ป่วยใน

วิธีจัดเจ็บข้อมูล

- ใบ Discharge summary ผู้ป่วยสิทธิ UC กลับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานหรือ ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน ภายใน 28 วัน เทียบกับผู้ป่วยในสิทธิ์ UC ที่จำหน่ายแล้วกลับมารักษา ซ้ำที่แผนกผู้ป่วยใน ด้วยโรคหลักเบาหวานหรือภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานภายใน 28 วัน จากเวชสถิติ
- บันทึกสถิติการผู้ป่วยสิทธิ UC กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานหรือภาวะแทรกซ้อน ของเบาหวาน ภายใน 28 วัน ที่รับไว้ในหอผู้ป่วยแต่ละเดือน
- สรุปยอดผู้ป่วยสิทธิ UC ที่จำหน่ายด้วยโรคเบาหวานหรือภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานในแต่ละเดือน แล้วคำนวณตามสูตร

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

6 เดือน ครั้ง

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

น.ส.สุภาวดี   ไชยและ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

ผู้ดูแลตัวชี้วัด

น.ส. รัชฎาลักษณ์   อินต๊ะนัย

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กลุ่มงาน Cluster

นายฬุจิศักดิ์   วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

จัดทำโดย
 

น.ส.รัชฎาลักษณ์  อินต๊ะนัย

ลายมือชื่อ

ตรวจสอบโดย

หัวหน้ากลุ่มงาน     

ลายมือชื่อ

รับรองโดย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ(Cluster)

ลายมือชื่อ

อนุมัติโดย 

นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ลายมือชื่อ

 
             
  กลับหน้าหลัก            
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::