กลับหน้าหลัก          
             
 

ตัวชี้วัดที่ 5

อัตราการกลับมารักษาซ้ำที่แผนกผู้ป่วยในด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรก
ซ้อนของความดันโลหิตสูง ภายใน 28 วัน
(HT or complication of HT Re-admission within 28 days )

หน่วยวัด / เกณฑ์

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6.10 ต่อ 1,000 วันนอน

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อให้หน่วยบริการได้นำผลลัพธ์ดังกล่าวมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และปรับปรุงระบบบริการให้มีคุณภาพ เพื่อลดผลลัพธ์อันไม่พึงประสงค์ของโรคและการดูแลที่ขาดประสิทธิภาพ

นิยาม / คำอธิบาย

โรคความดันโลหิตสูง หมายถึง โรคของหลอดเลือดแดง ซึ่งแรงต้านต่อหัวใจขณะบีบตัว วัดแล้วได้ 140 มม. ปรอท หรือมากกว่า และขณะที่หัวใจคลายตัว 90 มม. ปรอท หรือมากกว่า
ภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง หมายถึง  โรคที่มี Principal diagnosis  = I10-I15  within 28  day และ Principal diagnosis = I600-I699,  sdx1-12 = I10-I15 within 28 day  ยกเว้น sdx1-12 ที่เป็นรหัส trauma
กรณียกเว้น :
     1. ผู้ป่วยที่จำหน่ายโดยการให้รหัสระบุว่าทำการผ่าตัดหัวใจในทุกกรณี
     2. ผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากสถานพยาบาลอื่น
     3. ผู้ป่วย pregnancy, childbirth และ puerperium
     4. ผู้ป่วย newborns และ neonates
การกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วัน หมายถึง การที่ผู้ป่วยกลับเข้ามารักษาเป็นผู้ป่วยในซ้ำด้วยโรคเดิม และอาการเดิมภายใน 28 วัน

การประมวลผลตัวชี้วัด
(สูตรคำนวณ)

จำนวนผู้ป่วยสิทธิ UC ที่กลับมารักษาซ้ำที่แผนกผู้ป่วยในด้วย โรคความดันโลหิตสูง
หรือภาวะแทรกซ้อนของความโลหิตสูงภายใน 28 วัน   X 1,000

จำนวนผู้ป่วยสิทธิ UC ที่จำหน่ายด้วยโรคความดันโลหิตสูง
หรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง

เกณฑ์ในการให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

ต่อพันวันนอน

>= 26

6.20 – 25.60

1.90 – 6.10

0.10 – 1.80

<=0.10

แหล่งข้อมูล

- ทะเบียนผู้ป่วยใน

วิธีจัดเจ็บข้อมูล

- ใบ Discharge summary ผู้ป่วยสิทธิ UC กลับมารักษาซ้ำที่แผนกผู้ป่วยในด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะ แทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง ภายใน 28 วัน เทียบกับผู้ป่วยสิทธิ์ UC ที่กลับมารักษาซ้ำที่แผนกผู้ป่วยใน ด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง ภายใน 28 วัน จากเวชสถิติ
- บันทึกสถิติการผู้ป่วยสิทธิ UC กลับมารักษาซ้ำที่แผนกผู้ป่วยในด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อน ของความดันโลหิตสูง ภายใน 28 วันที่รับไว้ในหอผู้ป่วยแต่ละเดือน
- สรุปยอดผู้ป่วยสิทธิ UC ในความดูแลของโรงพยาบาลอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปในแต่ละเดือนแล้วคำนวณตามสูตร

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

6 เดือน ครั้ง

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
( ผู้ปฏิบัติ )

น.ส.สุภาวดี   ไชยและ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

ผู้ดูแลตัวชี้วัด

น.ส. รัชฎาลักษณ์   อินต๊ะนัย

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กลุ่มงาน Cluster

นายฬุจิศักดิ์   วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

จัดทำโดย
 

น.ส.รัชฎาลักษณ์  อินต๊ะนัย

ลายมือชื่อ

ตรวจสอบโดย

หัวหน้ากลุ่มงาน     

ลายมือชื่อ

รับรองโดย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ(Cluster)

ลายมือชื่อ

อนุมัติโดย 

นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ลายมือชื่อ

 
             
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::