กลับหน้าหลัก          
             
 

ตัวชี้วัดที่ 6

อัตราอุบัติการณ์ความเสี่ยงได้รับการทำ RCA และได้รับผลตอบกลับ  
(Incidence Rate Risk is a serious danger RCA has been doing and get feedback )

หน่วยวัด / เกณฑ์

ร้อยละ 100

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

1. เพื่อประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันอุบัติการณ์ความเสี่ยงในโรงพยาบาล 
2. เพื่อหาแนวทางในการป้องกันอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่รุนแรง  พร้อมทั้งมีแนวทางแก้ไขไว้รองรับกรณีเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่รุนแรงได้

นิยาม / คำอธิบาย

ระดับความเสี่ยง

  • ระดับ A คือ เหตุการณ์ซึ่งมีโอกาสก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน
  • ระดับ  B คือ เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นแต่ยังไม่กึงกับผู้ป่วย 
  • ระดับ  C คือ เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วยแต่ไม่ทำให้ผู้ป่วยได้รับอันตราย
  • ระดับ  D คือ เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังต่อ
  • ระดับ  E คือ เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายชั่วคราวและต้องมีการบำบัดรักษา
  • ระดับ  F คือ เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายชั่วคราวและต้องนอนโรงพยาบาลหรือนอนนานขึ้น
  • ระดับ  G คือ เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายถาวรแก่ผู้ป่วย
  • ระดับ  H คือ เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้ต้องทำการช่วยชีวิต
  • ระดับ  I คือ เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วยซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต

การประมวลผลตัวชี้วัด
(สูตรคำนวณ)

จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงตั้งแต่ระดับ F ขึ้นไป ที่ได้รับการทำRCA
และได้รับผลตอบกลับ  รวมกัน
X 100
จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงตั้งแต่ระดับ F ขึ้นไปรวมกันทั้งหมด

เกณฑ์ในการให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

ร้อยละผลงาน

92

94

96

98

100

แหล่งข้อมูล

รายงานจากทีม RM

วิธีจัดเจ็บข้อมูล

1. จัดทำแบบรายงานความเสี่ยงส่งให้แต่ละแผนก
2. หน่วยงานบันทึกอุบัติการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ ทุกครั้งกรณีพบว่าเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงทุกระดับ  ที่แผนก
3. รวบรวมส่งทีม RM ทุกสิ้นเดือน  ตัดวันส่งรายงานทุกวันที่สิ้นเดือน
4. ทีม RM  ดำเนินการจัดระดับอุบัติการณ์เพื่อดำเนินการแก้ไขและหาแนวทางป้องกันตามลำดับความสำคัญ
5. ทีม RM สรุปรายงานอุบัติการณ์พร้อมแนวทางแก้ไขต่าง ๆ  เสนอเป็นภาพรวมของโรงพยาบาล

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

เดือนละ 1 ครั้ง

ผู้ดูแลกำกับตัวชี้วัด

นางสุวภัทร  กล่อมสกุล

ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

น.ส.ประภัสสร  คำยวง
น.ส.รัชฎาลักษณ์  อินต๊ะนัย
น.ส.รัชฎาภรณ์  กลิ่นจันทร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มงาน Cluster

นายฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

จัดทำโดย
 

น.ส.ประภัสสร  คำยวง

ลายมือชื่อ

ตรวจสอบโดย

หัวหน้ากลุ่มงาน     

ลายมือชื่อ

รับรองโดย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ(Cluster)

ลายมือชื่อ

อนุมัติโดย 

นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ลายมือชื่อ

 
             
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::