กลับหน้าหลัก          
             
 

ตัวชี้วัดที่ 7

อัตราการเกิดภาวะขาดอากาศในทารกแรกเกิด
Birth asphyxia rate

หน่วยวัด / เกณฑ์

ไม่เกิน 30  ต่อพันการเกิดมีชีพ

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการดูแลรักษาพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีปัญหาแรกคลอดจาก
กระบวนการทำคลอดและการดูแลทารกแรกเกิดหลังคลอด

นิยาม / คำอธิบาย

ภาวะขาดออกซิเจน  หมายถึง   ภาวะขาดอากาศในทารกแรกเกิด
ทารกแรกเกิด   หมายถึง  ทารกที่คลอดจากมารดาที่ได้รับบริการฝากครรภ์ (ANC)ในเขตอำเภอ เฉลิมพระเกียรติ

การประมวลผลตัวชี้วัด
(สูตรคำนวณ)

จำนวนทารกแรกเกิดที่ครบกำหนดในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรตที่เกิดภาวะขาดอากาศ
X 1000

จำนวนทารกเกิดมีชีพที่คลอดครบกำหนดในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

เกณฑ์ในการให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

ต่อพันการเกิดมีชีพ

40

35

30

25

20

แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูลการรับบริการการคลอดของโรงพยาบาล

วิธีจัดเจ็บข้อมูล

บันทึกในแบบบันทึกข้อมูลการรับบริการการคลอด

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

เดือนละ 1 ครั้ง

ผู้ดูแลกำกับตัวชี้วัด

น.ส.อมรลักษณ์   อุ่นเรือน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

น.ส.อมรลักษณ์   อุ่นเรือน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มงาน Cluster

นายฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง : นายแพทย์

จัดทำโดย
 

น.ส.อมรลักษณ์  อุ่นเรือน

ลายมือชื่อ

ตรวจสอบโดย

หัวหน้ากลุ่มงาน     

ลายมือชื่อ

รับรองโดย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ(Cluster)

ลายมือชื่อ

อนุมัติโดย 

นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ลายมือชื่อ

 
             
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::