กลับหน้าหลัก          
             
 

ตัวชี้วัดที่ 8

อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย
Low Birth Weight Rate

หน่วยวัด / เกณฑ์

ร้อยละ  20

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อประเมินคุณภาพของบริการฝากครรภ์ (ANC) ของโรงพยาบาล และการเข้าถึงบริการการฝากครรภ์

นิยาม / คำอธิบาย

ทารกแรกเกิด   หมายถึง  ทารกที่คลอดจากมารดาที่ได้รับบริการฝากครรภ์ (ANC)ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
น้ำหนักตัวน้อย   หมายถึง  ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า  2,500  กรัม

การประมวลผลตัวชี้วัด
(สูตรคำนวณ)

จำนวนทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม
X 100
จำนวนทารกเกิดมีชีพในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

เกณฑ์ในการให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

ร้อยละผลงาน

35

28

20

14

7

แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูลการรับบริการการคลอดของโรงพยาบาล 

วิธีจัดเจ็บข้อมูล

บันทึกในแบบบันทึกข้อมูลการรับบริการการคลอด

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

เดือนละ 1 ครั้ง

ผู้ดูแลกำกับตัวชี้วัด

น.ส.อมรลักษณ์   อุ่นเรือน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

น.ส.อมรลักษณ์   อุ่นเรือน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มงาน Cluster

นายฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง : นายแพทย์

จัดทำโดย
 

น.ส.อมรลักษณ์  อุ่นเรือน

ลายมือชื่อ

ตรวจสอบโดย

หัวหน้ากลุ่มงาน     

ลายมือชื่อ

รับรองโดย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ(Cluster)

ลายมือชื่อ

อนุมัติโดย 

นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ลายมือชื่อ

 
             
  กลับหน้าหลัก            
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::