กลับหน้าหลัก          
             
 

ตัวชี้วัดที่ 9

อัตราส่วนการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Maternal Mortality Ratio / MMR

หน่วยวัด / เกณฑ์

ไม่เกิน 18  ต่อแสนการเกิดมีชีพ

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อประเมินประสิทธิผลของการตรวจ ดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ในระยะก่อนคลอด (ANC) ขณะคลอดและหลังคลอดในภาพรวมของบริการในหน่วยบริการ และบริการเชิงรุกในชุมชน

นิยาม / คำอธิบาย

การตายของมารดา   หมายถึง  การเสียชีวิตของหญิงขณะตั้งครรภ์หรือภายใน  6 สัปดาห์ ( 42 วัน )
หลังสิ้นสุดการคลอดได้รับบริการฝากครรภ์ (ANC)ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใด หรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใดเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์และคลอดต่อทารกเกิดมีชีพ 100,000 คน

การประมวลผลตัวชี้วัด
(สูตรคำนวณ)

จำนวนหญิงเสียชีวิตขณะตั้งครรภ์หรือภายใน 6 สัปดาห์หลังสิ้นสุดการ
ตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
X 100,000

จำนวนทารกเกิดมีชีพที่คลอดจากหญิงตั้งครรภ์
ที่มาฝากครรภ์ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

เกณฑ์ในการให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

ต่อแสนการเกิดมีชีพ

22

20

18

16

14

แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูลการรับบริการการคลอดของโรงพยาบาล 

วิธีจัดเจ็บข้อมูล

บันทึกในแบบบันทึกข้อมูลการรับบริการการคลอด

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

เดือนละ 1 ครั้ง

ผู้ดูแลกำกับตัวชี้วัด

น.ส.อมรลักษณ์   อุ่นเรือน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

น.ส.อมรลักษณ์   อุ่นเรือน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มงาน Cluster

นายฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง : นายแพทย์

จัดทำโดย
 

น.ส.อมรลักษณ์  อุ่นเรือน

ลายมือชื่อ

ตรวจสอบโดย

หัวหน้ากลุ่มงาน     

ลายมือชื่อ

รับรองโดย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ(Cluster)

ลายมือชื่อ

อนุมัติโดย 

นพ.ฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ลายมือชื่อ

 
             
  กลับหน้าหลัก            
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::