รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็น

การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

2. เป้าประสงค์

มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ชื่อตัวชี้วัด

ร้อยละของอสม.ได้รับการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ และระบบการดูแลขวัญกำลังใจ

4. เกณฑ์

ร้อยละ 80

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขได้รับอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ และระบบการดูแลขวัญกำลังใจ (หน่วยนับ  : ร้อยละ)

    5.2  นิยาม

-การอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การฟื้นฟูความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ระบบการดูแลขวัญกำลังใจหมายถึงการส่งเสริม  สนับสนุน  ช่วยเหลือ ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คณะที่จะร่วมกันทำงานให้ดีที่สุด ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น สิทธิและสวัสดิการของ
อสม.  เป็นต้น

    5.3  วิธีรายงาน

รายงานทุก 1 เดือน

    5.4  แหล่งข้อมูล

-แบบรายการการอบรม อสม.
-สรุปรายงานการนิเทศ
-แบบสอบถาม โดยการสุ่มจากพื้นที่
-แผนและดำเนินงานเพื่อให้ความรู้ ของอสม.
-ทะเบียน อสม.เป็นปัจจุบันและทำบัตรประจำตัวให้ อสม.ทุกคน
-การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ
-การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ

6. ประชากรเป้าหมาย

 

   6.1  รายการข้อมูล

จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตรับผิดชอบทั้งหมด (หน่วยนับ : คน)

    6.2  นิยาม

หมายถึงอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตรับผิดชอบทั้งหมด

    6.3  วิธีรายงาน

ทุกเดือน

   6.4  แหล่งข้อมูล

แบบรายการการอบรม อสม.
แผนและดำเนินงานเพื่อให้ความรู้ ของอสม.
สรุปรายงานการนิเทศ
ทะเบียน อสม.เป็นปัจจุบันและทำบัตรประจำตัวให้ อสม.ทุกคน

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

    =

   จำนวนอสม.ได้รับการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ และระบบการดูแลขวัญกำลังใจ X 100

x  100

จำนวนอสม.ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ 

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ร้อยละผลงาน

60

70

80

90

100

9.ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบ (ผู้ปฎิบัติ) นางสาวกัญญ์วราลักษณ์  สุขสำราญ

ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุข

10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด  นายสิทธิชัย    จักรอะโน

ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

11.กลุ่มงานCluster :   นายฬุจิศักดิ์    วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::