รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

ชื่อตัวชี้วัด

ร้อยละของเด็กต่ำกว่า 2 ปี ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี(Percentage of children less  than 2 years old infected with HIV Infected)

หน่วยวัด / เกณฑ์

ไม่เกินน้อยละ 1 ต่อพันการเกิดมีชีพ

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขและได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ที่จำเป็นได้อย่างเสมอภาค

นิยาม / คำอธิบาย

อัตราความครอบคลุมการตรวจวินิจฉัยสภาวะการที่ติดเชื้อ เอช ไอ วีของเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หมายถึงร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 2ที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วีได้รับการตรวจวินิฉัยการติดเชื้อ เอช ไอ วีจากจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วีทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน(ไม่ว่าจะได้รับการตรวจวินิจฉัยเมื่ออายุเท่าใดให้นำมาสรุปเมื่อเด็กอายุครบ18 - < 24 เดือน )

การประมวลผลตัวชี้วัด
(สูตรคำนวณ)

    =

เด็กอายุต่ำกว่า 2 ที่ได้เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี

x  100

เด็กอายุต่ำกว่า 2 ที่ได้เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วีทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

เกณฑ์ในการให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

อัตราการรักษาหาย

2.0

1.5

1

0.5

0

แหล่งข้อมูล

รายงานการติดตามที่เด็กเกิดจากแม่ที่ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วีของสถานบริการ

วิธีจัดเก็บข้อมูล

จัดทำรายงานการติดตามที่เด็กเกิดจากแม่ที่ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วีของสถานบริการ

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

 ทุกเดือน

ผู้ดูแลกำกับตัวชี้วัด

นายสิทธิชัย   จักรอะโน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

นายสิทธิชัย จักรอะโน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

กลุ่มงาน Closter

นายฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::