รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

1. ประเด็น

เด็กวัยเรียนได้รับการส่งเสริม  และดูแลสุขภาพตามความเหมาะสม

2. เป้าประสงค์

เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีสุขภาพที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้

3. ชื่อตัวชี้วัด

สัดส่วนเด็กวัยเรียนได้รับการตรวจประเมินสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

4. เกณฑ์

ร้อยละ 90

5. ผลงาน

 

    5.1  รายการข้อมูล

- จำนวนเด็กวัยเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  ในเขตโรงเรียนที่รับผิดชอบ  ที่ได้รับการตรวจสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปีละ 2 ครั้ง 

    5.2  นิยาม

เด็กวัยเรียนที่ได้รับการตรวจสุขภาพ  หมายถึง เด็กวัยเรียนตามระดับชั้นได้รับการตรวจสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปีละ 2  ครั้ง  และได้มีการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน
รายการตรวจประเมินสุขภาพนักเรียน  ได้แก่

  1. การตรวจร่างกายทั่วไป  10 ท่า
  2. การตรวจความสะอาดของร่างกาย
  3. การตรวจฟัน
  4. การตรวจคอพอก
  5. การตรวจประเมินน้ำหนักและส่วนสูง
  6. การตรวจโรคทั่วไป
  7. การให้วัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์อายุ

    5.3  วิธีรายงาน

- ปีละ 2 ครั้ง  ตามแบบฟอร์มรายงานอนามัยโรงเรียน

    5.4  แหล่งข้อมูล

- แบบเก็บข้อมูลอนามัยโรงเรียน
- รายงานอนามัยโรงเรียน
- สมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน

6. ประชากรเป้าหมาย

 

   6.1  รายการข้อมูล

- เด็กวัยเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านปางหก  และห้วยทรายขาว
- เด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านปางหกและห้วยทรายขาว
- เด็กวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

    6.2  นิยาม

เหมือนข้อ 5.2

    6.3  วิธีรายงาน

- ปีละ 2 ครั้ง  ตามแบบฟอร์มรายงานอนามัยโรงเรียน

   6.4  แหล่งข้อมูล

- แบบเก็บข้อมูลอนามัยโรงเรียน
- รายงานอนามัยโรงเรียน
- สมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน

7. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

จำนวนเด็กวัยเรียนตามระดับชั้นที่ได้รับการตรวจสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
X 100
จำนวนเด็กวัยเรียนทั้งหมดในระดับชั้นนั้น ๆ

8. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

 

ร้อยละผลงาน

80

85

90

95

100

9.   ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :
                          นางสาวประภัสสร  คำยวง


ตำแหน่ง :  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

10. ชื่อ – สกุล :   ผู้ดูแลตัวชี้วัด  นายสิทธิชัย จักรอะโน

ตำแหน่ง :  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

11.กลุ่มงาน Cluster :   นายฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::