รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

ชื่อตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้ที่มีอายุ 10-24 ปี เป็นสมาชิก  To be number one และเคยเข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยวัด / เกณฑ์

ร้อยละ 85

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

รณรงค์สร้างความตระหนักและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิต แก่ประชาชน

นิยาม / คำอธิบาย

สมาชิก To be number one หมายถึง สมาชิก  To be number one ในสถานศึกษา ชุมชนและสถานประกอบการ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในชมรม To be number one อย่างน้อย 1 ครั้ง

การประมวลผลตัวชี้วัด
(สูตรคำนวณ)

    =

ผู้ที่เป็นสมาชิก To be number one

x  100

ผู้ที่มีอายุ 10-24 ปีในสถานศึกษา ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล

เกณฑ์ในการให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

อัตราการรักษาหาย

=< 65

=< 70

=< 75

=< 80

=< 85

แหล่งข้อมูล

จากรายงานการจัดเก็บข้อมูลผู้ที่มีอายุ 10-24 ปี เป็นสมาชิก To be number one

วิธีจัดเก็บข้อมูล

จัดทำรายงานการจัดเก็บข้อมูลผู้ที่มีอายุ 10-24 ปี เป็นสมาชิก To be number one

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

รายงานปีละ 2 ครั้ง

ผู้ดูแลกำกับตัวชี้วัด

นายสิทธิชัย   จักรอะโน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

นายสิทธิชัย จักรอะโน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

กลุ่มงาน Closter

นายฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::