รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

ประเด็น

 มาตรฐานการดูแลหญิงตั้งครรภ์

เป้าประสงค์

หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลตามเกณฑ์มาตรฐาน

ชื่อตัวชี้วัด

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอดตามเกณฑ์

 เกณฑ์

 ร้อยละ 90

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดครบ 4 ครั้งตามเกณฑ์ มาตรฐาน

นิยาม

 หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติได้รับการดูแลขณะตั้งครรภ์ ครบ 4 ครั้งตามเกณฑ์ดังนี้
ครั้งที่ 1   อายุครรภ์ 1 – 27  สัปดาห์  (ควรก่อน 12  สัปดาห์) (ให้นับถึง 27 สัปดาห์  6  วัน)
ครั้งที่ 2   อายุครรภ์ 28 – 31  สัปดาห์   (ให้นับถึง  31 สัปดาห์   6   วัน  )
ครั้งที่ 3   อายุครรภ์ 32 – 35  สัปดาห์   (ให้นับถึง  35  สัปดาห์  6  วัน  )
ครั้งที่ 4   อายุครรภ์ 36 สัปดาห์  ขึ้นไป 

ประชากรเป้าหมาย

หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบที่มารับบริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล (ไม่นับฝากครรภ์ต่อจากที่อื่น ไม่นับฝากครรภ์ที่คลินิก)

 การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)

จำนวนหญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบที่มารับบริการฝากครรภ์ครบ 4 ครั้งตามเกณฑ์ที่โรงพยาบาล x 100
จำนวนหญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบทั้งหมดที่มารับบริการฝากครรภ์ครบ 4 ครั้งตามเกณฑ์ที่โรงพยาบาล

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

ร้อยละ

80

85

90

95

100

แหล่งข้อมูล

-รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว
 -แบบบันทึกการฝากครรภ์
- โปรแกรม HOS XP

วิธีจัดเจ็บข้อมูล

--แบบบันทึกการฝากครรภ์
- โปรแกรม HOS XP

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

เดือนละ 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

น.ส.ดวงกมล  ลัมวุฒิ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

ผู้ดูแลตัวชี้วัด 

นายสิทธิชัย  จักรอะโน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มงาน Closter

นายฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::