รายละเอียดตัวชี้วัดหน่วยงาน
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน

 
               
  กลับหน้าหลัก            
               
 

ประเด็น

ลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรี

เป้าประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธีVIA

ชื่อตัวชี้วัด

อัตราความครอบคลุมของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธีVIA

หน่วยวัด / เกณฑ์                 

ร้อยละ 8

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

เพื่อให้การบริการปฐมภูมิ ในเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA ในสตรีอายุ 30 - 45 ปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

นิยาม / คำอธิบาย

         การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA  หมายถึง วิธีคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยใช้น้ำส้มสายชูชนิดเจือจางป้ายที่บริเวณปากมดลูกทิ้งไว้ 1 นาทีน้ำส้มสายชูจะไปทำปฏิกิริยา กับเนื้อเยื่อที่ผิดปกติของปากมดลูก ให้เห็นเป็นฝ้าขาวขอบเขตชัดเจนสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็ง แต่ถ้าปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาอาจกลายเป็นมะเร็งได้ ซึ่งเหมาะสมในการคัดกรองสำหรับสตรีอายุ 30-45ปี

ประชากรเป้าหมาย

สตรีอายุ 30 – 45 ปีในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

การประมวลผลตัวชี้วัด
(สูตรคำนวณ)

จำนวนสตรีอายุ 30 - 45 ปีในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA x 100

จำนวนสตรีอายุ 30 - 45 ปีทั้งหมดในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

เกณฑ์ในการให้คะแนน

คะแนน

1

2

3

4

5

ร้อยละผลงาน

4

6

8

10

12

แหล่งข้อมูล

- ฐานข้อมูลการรับบริการของโรงพยาบาล Hos XP   
- แบบบันทึกการตรวจคัดกรอง
- โปรแกรม Cxs 2010

วิธีจัดเจ็บข้อมูล

-สมุดบันทึกการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA
-โปรแกรม Cxs 2010

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล

เดือนละ 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

น.ส.ดวงกมล  ลัมวุฒิ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

ผู้ดูแลตัวชี้วัด 

นายสิทธิชัย  จักรอะโน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มงาน Closter

นายฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา

ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ

 
               
  กลับหน้าหลัก          
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::