หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
                     
                     
                     
 
 
                     
 
 
นางสาวภัทรพรรณ รามศิริ
 
นางสาวสุภาวดี ไชยและ
 
นางสาววาสนา ยศอาลัย
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
                     
 
 
นางสาวประทุมพร มณีจร
 
นางสาวชลรดา เรือนคำ
 
นางสาวมณีรัตน์ อุปจักร์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 
พยาบาลวิชาชีพ
 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)
                 
 
 
นางสาวเรณู อินปา
 
นางสาวชัชชญา สัจจานิจการ
 
นางสาวนฤมล พรมมา
พยาบาลวิชาชีพ
 
พยาบาลวิชาชีพ
 
พยาบาลวิชาชีพ
         
         
นางสาวอาภา มีสา
       
พยาบาลวิชาชีพ
       
 
 
นางสาววรรณนิกา คำมอญ
       
พยาบาลวิชาชีพ
       
             
     
       
นางสาวชมพูนุช ปาริน
นางสาวนิภาพร พรมสาร
     
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
       
         
นายภูมินทร์ อุ่นฤทธิ์
       
พนักงานทั่วไป
       
         
 
 
                     
 
 
นางสาวอมรลักษณ์ อุ่นเรือน
 
นางสาวอังคณา วงค์สวัสดิ์
 
นางสาวอังคณา วงค์สวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 
พยาบาลวิชาชีพ
 
พยาบาลวิชาชีพ
                     
         
นางสาวอรวรรณ ใบยา
         
นายสมพล วงค์ษา
พยาบาลวิชาชีพ
         
พนักงานซักฟอก
                     
           
           
นางสาวธิญาดา วงศ์สุวรรณ
           
พนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานหน่วยจ่ายกลาง)
                     
:: Copy Right ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693458 โทรสาร 054-693459 ::