p

การให้บริการ

บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก - ผู้ป่วยในทุกวัน

8.30 - 20.30 น.

 

 

 

 

 

กลับหน้าแรก  

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ภญ.สุวภัทร กล่อมสกุล

เภสัชกรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

งานรับผิดชอบ

ภก.อิ่นแก้ว สิงห์แก้ว

เภสัชกรปฏิับัติการ

งานรับผิดชอบ

1.ยาที่มีความเสี่ยงสูง ( High Alert Drugs )

2.อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ( ADR )

3.งานคุ้มครองผู้บริโภค ( ร้านชำ,เหล้า,บุหรี่ )

4.เภสัชสนเทศ

5.งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก,ผู้ป่วยใน

6.คณะกรรมการพัฒนางาน รพ.สต.

7.

นายอัครพนธ์ อินไชย

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

งานรับผิดชอบ

1.งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

2.งานบริหารคลังเวชภัณฑ์

3.งานสมุนไพร

4.การรายงานผู้ป่วยประกันสังคม รพ.น่าน

น.ส.กาญจนา ยะแสง

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

งานรับผิดชอบ

น.ส.วิไลทิพย์ โนจิต

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

งานรับผิดชอบ

นางศิริญญา สิกขะเจริญ

พนักงานช่วยเหลือคนไข

งานรับผิดชอบ

  1. เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
  2. รับใบสั่งยา และคัดกรองสิทธิการรักษาของผู้ป่วย เพื่อการจำแนกประเภทผู้ป่วยที่ถูกต้อง
  3. พิมพ์ฉลากยา  จัดยา และเวชภัณฑ์ตามใบสั่งยา
  4. จัดเก็บและตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ที่ชั้นวางยา
  5. ตรวจสอบวันหมดอายุของยาและ การบันทึกอุณหภูมิตู้เย็น
  6. ทำความสะอาดชั้นยาและตะกร้าจัดยา
  7. แบ่งบรรจุยาล่วงหน้า ตามวิธีปฏิบัติงาน
  8. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ที่ได้รับ มอบหมายจากหัวหน้างานเภสัชกรรม
  9. ปฏิบัติงานนวดไทย
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานเภสัชกรรม

 

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 054-693548 ต่อ 114

pharchpk@hotmail.com