หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
                     
                     
   
   
 
ลำดับ
แบบฟอร์ม
Download
         
    แบบฟอร์มการลา                
 
1
ใบลาพักผ่อน
             
 
2
ใบลากิจ/ลาป่วย/ลาคลอด
         
 
3
ใบยกเลิกวันลาพักผ่อน
         
 
4
ใบยกเลิกวันลากิจ/ลาป่วย/ลาคลอด
             
 
5
ใบลาออก พกส.
             
 
6
ใบลาอุปสมบท
             
 
7
ใบขอย้าย
             
 
8
ใบลาออกจากราชการ
             
    แบบฟอร์มการขออนุมัติไปประชุม/สัมมนา/อบรม                
 
1
ขออนุมัติไปประชุม สัมมนา อบรม
             
 
2
ขออนุมัติเดินทางไปราชการและออกนอกเขตจังหวัด เจ้าหน้าที่ ผอ.รพ.อนุมัติ
             
 
3
ขออนุมัติเดินทางไปราชการและออกนอกเขตจังหวัด เจ้าหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด อนุมัติ
             
 
4
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
             
 
5
แบบฟอร์ม HRD1
             
 
6
แบบฟอร์ม HRD2
             
 
7
ยกเลิกการไปประชุม สัมมนา อบรม
             
    แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์                
 
1
ขอใช้รถยนต์ราชการ
             
 
2
ขอใช้รถยนต์ฉุกเฉิน
             
 
3
ยกเลิกขอใช้รถยนต์ราชการ
             
    แบบฟอร์มจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดทำ/จ้างเหมา/ซ่อม                
 
1
ใบขออนุมัติซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
             
 
2
ใบอนุมัติซ่อมบำรุง/จัดทำ พัสดุ
             
 
3
ใบอนุมัติซ่อมบำรุง/จัดทำ ครุภัณฑ์
             
 
4
แบบฟอร์มการจัดซื้อ จัดจ้าง นอกแผน
             
 
5
ใบขอจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุ
             
 
4
แบบฟอร์มการจัดซื้อ จัดจ้าง นอกแผน
             
 
5
ใบขอจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุ
             
    แบบฟอร์มการเงิน                
 
1
แบบฟอร์มขอใช้เงินสวัสดิการ
             
 
2
แบบฟอร์มขอยืมเงินสวัสดิการ
             
 
3
แบบฟอร์มขอใช้เงินสวัสดิการ 2
             
 
4
แบบฟอร์มขอยืมเงินสวัสดิการ 2
             
 
5
แบบฟอร์มขอยืมเงินบำรุงโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
             
 
6
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน
             
 
7
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองรายได้
             
 
8
แบบขอรับค่าตอบแทน พตส.
             
 
9
ใบขอแลกเวร
             
    แบบฟอร์มใบสมัครต่างๆ                
 
1
ใบสมัคร ฌกส. กระทรวงฯ
             
 
2
ใบสมัคร ฌกส. สสจ.น่าน
             
 
3
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
             
 
4
ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
             
 
5
ใบขอลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
             
 
6
ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
             
 
7
ใบจ่ายเงินค่าสมัคร ฌกส.กระทรวงฯ
             
 
8
ใบสมัคร ส.อสจ.น่าน
             
    แบบฟอร์มอื่นๆ                
 
1
แบบฟอร์มคำร้องขอเข้าบ้านพักของโรงพยาบาล
             
 
2
ใบแบบแจ้งความประสงค์ขอออกจากบ้านพัก
             
 
3
แบบแจ้งความประสงค์ขอแลกเปลี่ยนห้องพัก
             
 
4
แบบแจ้งความประสงค์ขอย้ายห้องพัก
             
 
5
ใบรับรองแพทย์ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
             
 
6
ใบส่งเเฟกซ์
             
 
7
ใบเสนอความต้องการโรเนียวถ่ายเอกสาร
             
 
8
หนังสือมอบอำนาจ
             
 
9
หนังสือรับรองการตาย
             
 
10
ขออนุมัติใช้บัตรประชาชน ผอ.
             
 
11
การปฏิบัติงานนอกเวลาปกติของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
             
 
12
ใบขออนุญาตใช้ห้องประชุม
             
 
13
หนังสือรับรองการทำงาน
             
 
14
คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
             
 
15
หนังสือรับรองการทำงาน
             
 
16
ใบขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
             
 
:: Copy Right ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693458 โทรสาร 054-693459 ::