หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
               
   
             
    ITA ปี 2564        
   

EB1 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งฯ  [9 ธันวาคม 2563]                         
EB2 ข้อ 2 คำสั่ง มาตรการ กลไกฯ [9 ธันวาคม 2563]                                            
EB3 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB4 ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB5 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [9 ธันวาคม 2563] 

EB2 ข้อ 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร [9 ธันวาคม 2563]                                                    
EB2 ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานฯ [31 ส.ค. 2564] 
EB2 ข้อ 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 1.7 ข้อมูลการติดต่อฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 1.14 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 5 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 6 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ [31 ส.ค. 2564] 
EB2 ข้อ 8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ [31 ส.ค. 2564] 
EB2 ข้อ 9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี (2564) [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ [31 ส.ค. 2564] 
EB2 ข้อ 9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนฯ [31 ส.ค. 2564] 
EB2 ข้อ 10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนฯ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ [9 ธันวาคม 2563] 
EB2 ข้อ 12 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [9 ธันวาคม 2563] 

EB3 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ    [9 ธันวาคม 2563]            
EB3 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ [9 ธันวาคม 2563]
EB3 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [9 ธันวาคม 2563]

EB4 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ  [9 ธันวาคม 2563]                  
EB4 ข้อ 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ [9 ธันวาคม 2563]
EB4 ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานฯ [9 ธันวาคม 2563]
EB4 ข้อ 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ [9 ธันวาคม 2563]
EB4 ข้อ 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [9 ธันวาคม 2563]
EB4 ข้อ 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ [31 ส.ค. 2564]
EB4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ [10 มีนาคม 2564]
EB4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ [31 ส.ค. 2564]
EB4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [31 ส.ค. 2564]
EB4 ข้อ 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานฯ [10 มีนาคม 2564]
EB4 ข้อ 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [10 มีนาคม 2564]
EB4 ข้อ 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ชุดที่ 1 [9 ธันวาคม 2563]
EB4 ข้อ 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญฯ ชุดที่ 1 ไตรมาส 2 [10 มีนาคม 2564]
EB4 ข้อ 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ชุดที่ 2 [9 ธันวาคม 2563]
EB4 ข้อ 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญฯ ชุดที่ 2 ไตรมาส 2 [10 มีนาคม 2564]
EB4 ข้อ 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญฯ ชุดที่ 1 ไตรมาส 4 [31 ส.ค. 2564]
EB4 ข้อ 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญฯ ชุดที่ 2 ไตรมาส 4 [31 ส.ค. 2564]
EB4 ข้อ 3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [31 ส.ค. 2564]

EB5 ข้อ 1 บันทึก สขร.1 มี.ค.64   [8 มี.ค. 2564]
EB5 ข้อ 1 บันทึก สขร.1 ก.ค.64 [5 ส.ค. 2564]
EB5 ข้อ 1 บันทึก สขร.1 ส.ค.64 [31 ส.ค. 2564]
EB5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 มี.ค.64 [8 มี.ค. 2564]
EB5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ก.ค.64 [5 ส.ค. 2564]
EB5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ส.ค.64 [31 ส.ค. 2564]
EB5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 มี.ค.64 [8 มี.ค. 2564]

EB5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 ก.ค.64 [5 ส.ค. 2564]
EB5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 ส.ค.64 [31 ส.ค. 2564]
EB5 ข้อ 1 บันทึก สขร.1 ก.พ.64   [23 ก.พ. 2564]
EB5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ก.พ.64 [23 ก.พ. 2564]
EB5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 ก.พ.64 [23 ก.พ. 2564]
EB5 ข้อ 1 บันทึก สขร.1 ม.ค.64  [27 ม.ค. 2564]
EB5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ม.ค.64 [27 ม.ค. 2564]
EB5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 ม.ค.64 [27 ม.ค. 2564]
EB5 ข้อ 1 บันทึก สขร.1 ธ.ค.63  [29 ธ.ค. 2563]
EB5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ธ.ค.63 [29 ธ.ค. 2563]
EB5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 ธ.ค.63
[29 ธ.ค. 2563]
EB5 ข้อ 1 บันทึก สขร.1 ต.ค.63  [30 ตุลาคม 2563 ]      
EB5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ต.ค.63 [30 ตุลาคม 2563 ]
EB5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 ต.ค.63 [30 ตุลาคม 2563 ]
EB5 ข้อ 1 บันทึก สขร.1 พ.ย.63    [2 ธันวาคม 2563]                            
EB5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 พ.ย.63  [2 ธันวาคม 2563]  
EB5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 พ.ย.63  [2 ธันวาคม 2563]  

EB6 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายฯ  [12 มี.ค. 64]
EB6 ข้อ 2 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ  [12 มี.ค. 64]
EB6 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ  [12 มี.ค. 64]

EB7 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งฯ   [12 มี.ค. 64]
EB7 ข้อ 2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ  [12 มี.ค. 64]
EB7 ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ  [12 มี.ค. 64]
EB7 ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร  [12 มี.ค. 64]
EB7 ข้อ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [12 มี.ค. 64]
EB7 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ  [12 มี.ค. 64]

EB8 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการ [31 ส.ค. 2564]        
EB8 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ [31 ส.ค. 2564]
EB8 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [31 ส.ค. 2564]

EB9 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ   [12 มี.ค. 64]
EB9 ข้อ 1.2 โครงการให้ความรู้การเสริมสร้างจริยธรรม [12 มี.ค. 64]
EB9 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ฯ [12 มี.ค. 64]
EB9 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ [12 มี.ค. 64]
EB9 ข้อ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ฯ [12 มี.ค. 64]
EB9 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม [12 มี.ค. 64]
EB9 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [12 มี.ค. 64]

EB10 ข้อ 1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ   [12 มี.ค. 64]
EB10 ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ [12 มี.ค. 64]
EB10 ข้อ 3 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานฯ [31 ส.ค. 2564]
EB10 ข้อ 4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน [12 มี.ค. 64]
EB10 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [12 มี.ค. 64]

EB11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการฯ  [31 ส.ค. 2564]
EB11 ข้อ 2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน [31 ส.ค. 2564]
EB11 ข้อ 3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [31 ส.ค. 2564]
EB11 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [31 ส.ค. 2564]

EB12 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการฯ [12 มี.ค. 64]
EB12 ข้อ 1.2 โครงการป้องกันและบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้เสพยาเสพติด [12 มี.ค. 64]
EB12 ข้อ 2 รายงานประชุมโครงการ [12 มี.ค. 64]
EB12 ข้อ 3 รายงานประชุมโครงการ [12 มี.ค. 64]
EB12 ข้อ 4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ [12 มี.ค. 64]
EB12 ข้อ 5  ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน [12 มี.ค. 64]
EB12 ข้อ 6  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ [12 มี.ค. 64]
EB12 ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [12 มี.ค. 64]

EB13 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งฯ [12 มี.ค. 64]
EB13 ข้อ 2 ประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ [12 มี.ค. 64]
EB13 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน [12 มี.ค. 64]
EB13 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม [31 ส.ค. 2564]
EB13 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [12 มี.ค. 64]

EB14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ [12 มี.ค. 64]
EB14 ข้อ 2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐฯ [12 มี.ค. 64]
EB14 ข้อ 3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ [12 มี.ค. 64]
EB14 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. [12 มี.ค. 64]
EB14 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [12 มี.ค. 64]

EB15 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ [12 มี.ค. 64]
EB15 ข้อ 2 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐฯ [12 มี.ค. 64]
EB15 ข้อ 3 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ [12 มี.ค. 64]
EB15 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. [12 มี.ค. 64]
EB15 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [12 มี.ค. 64]

EB16 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน   [12 มี.ค. 64]
EB16 ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน [12 มี.ค. 64]
EB16 ข้อ 3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน [12 มี.ค. 64]
EB16 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน [12 มี.ค. 64]
EB16 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [12 มี.ค. 64]

EB17 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน   [12 มี.ค. 64]
EB17 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [12 มี.ค. 64]
EB17 ข้อ 3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน [12 มี.ค. 64]
EB17 ข้อ 3.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ [12 มี.ค. 64]
EB17 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [12 มี.ค. 64]

EB18 ข้อ 1.1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน    [31 ส.ค. 2564]
EB18 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ [31 ส.ค. 2564]
EB18 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [31 ส.ค. 2564]
EB18 ข้อ 2.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ [31 ส.ค. 2564]
EB18 ข้อ 2.1 แบบติดตามประเมินผลฯ [31 ส.ค. 2564]
EB18 ข้อ 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ [31 ส.ค. 2564]
EB18 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [31 ส.ค. 2564]

EB19 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ  [12 มี.ค. 64]
EB19 ข้อ 2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ [12 มี.ค. 64]
EB19 ข้อ 3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน [12 มี.ค. 64]
EB19 ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ [12 มี.ค. 64]
EB19 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [12 มี.ค. 64]

EB20 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง [12 มี.ค. 64]                                                                     
EB20 ข้อ 2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน [12 มี.ค. 64]
EB20 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน [12 มี.ค. 64]
EB20 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม [12 มี.ค. 64]
EB20 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [12 มี.ค. 64]

EB21 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ    [12 มี.ค. 64]           
EB21 ข้อ 1.2 โครงการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ [12 มี.ค. 64]   
EB21 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ [12 มี.ค. 64]  
EB21 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบฯ [12 มี.ค. 64]   
EB21 ข้อ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ [12 มี.ค. 64]   
EB21 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม [12 มี.ค. 64]   
EB21 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [12 มี.ค. 64]   

EB22 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ  [12 มี.ค. 64]  
EB22 ข้อ 1.2 โครงการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ [12 มี.ค. 64]  
EB22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ [12 มี.ค. 64]  
EB22 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบฯ [12 มี.ค. 64]  
EB22 ข้อ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ [12 มี.ค. 64]  
EB22 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม [12 มี.ค. 64]  
EB22 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [12 มี.ค. 64]  

EB23 ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน [12 มี.ค. 64] 
EB23 ข้อ 2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม [12 มี.ค. 64] 
EB23 ข้อ 3 รายชื่อสมาชิกของชมรม [12 มี.ค. 64] 
EB23 ข้อ 4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม [12 มี.ค. 64] 
EB23 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [12 มี.ค. 64] 

EB24 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์  [12 มี.ค. 64] 
EB24 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ [12 มี.ค. 64] 
EB24 ข้อ 3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ [12 มี.ค. 64] 
EB24 ข้อ 4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ฯ [12 มี.ค. 64] 
EB24 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ [31 ส.ค. 2564] 
EB24 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [12 มี.ค. 64] 

   
             
             
:: Copyright © 2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::