11 ก.ย. 66
หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
               
   
             
    ITA ปี 2566        
    หัวข้อที่ 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
หัวข้อที่ 2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรต
ัวข้อที่ 3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมฯ ปี 66 รอบ 6 เดือน

MOIT 1 ข้อ 1.1   บันทึกข้อความลงนามการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน [21 ธ.ค. 65 ]
MOIT 1 ข้อ 1.2  คำสั่ง ประกาศฯ [21 ธ.ค. 65 ]                                                                                              
MOIT 1 ข้อ 1.3   กรอบแนวทางการเผยแพร่ฯ  [21 ธ.ค. 65 ]   
MOIT 1 ข้อ 1.4   แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ
 [21 ธ.ค. 65 ]
MOIT 1 ข้อ 2.1   บันทึกข้อความลงนามรับทราบรายงานฯ และขออนุญาตเผยแพร่ฯ  [21 ธ.ค. 65 ]
MOIT 1 ข้อ 2.2   รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ฯ ปีงบ 2565   [21 ธ.ค. 65 ]
MOIT 1 ข้อ 2.3   แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [21 ธ.ค. 65 ]

MOIT 2 ข้อ 1.1   ข้อมูลผู้บริหาร   [21 ธ.ค. 65 ]          
MOIT 2 ข้อ 1.2   นโยบายของผู้บริหาร    [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 2 ข้อ 1.3   โครงสร้างหน่วยงาน  [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 2 ข้อ 1.4   หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน   [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 2 ข้อ 1.5   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานฯ   [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 2 ข้อ 1.6   ข่าวประชาสัมพันธ์ฯ   [29 มี.ค. 66 ] 
MOIT 2 ข้อ 1.7   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน   [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 2 ข้อ 1.8   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นฯ  [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 2 ข้อ 2     วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH  [21 ธ.ค. 65 ]     
MOIT 2 ข้อ 3     พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 2 ข้อ 4     ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564    [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 2 ข้อ 5     ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2564   [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 2 ข้อ 6     อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมฯ  [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 2 ข้อ 7     ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม  [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 2 ข้อ 8     นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 2 ข้อ 9     แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน   [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 2 ข้อ 10   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ   [11 ก.ย. 66 ] 
MOIT 2 ข้อ 11    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานฯ  [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 2 ข้อ 12    คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 2 ข้อ 13    คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตฯ  [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 2 ข้อ 14    คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 2 ข้อ 15    (ข้อ 15 เป็นของ สสอ. / รพช. ไม่ต้องส่ง)                                                                     
MOIT 2 ข้อ 16   รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ [11 ก.ย. 66 ] 
MOIT 2 ข้อ 17   รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [11 ก.ย. 66 ] 
MOIT 2 ข้อ 18.1   การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 2 ข้อ 18.2   แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566   [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 2 ข้อ 18.3   ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2566   [11 ก.ย. 66 ] 
MOIT 2 ข้อ 18.4   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ  [21 ธ.ค. 65 ]   
MOIT 2 ข้อ 18.5   แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [11 ก.ย. 66 ] 
MOIT 2   แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [21 ธ.ค. 65 ] 

MOIT 3 ข้อ 1   บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ   [21 ธ.ค. 65 ]             
MOIT 3 ข้อ 2   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 3 ข้อ 3   แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [21 ธ.ค. 65 ] 

MOIT 4 ข้อ 1.1   บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
   [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 4 ข้อ 1.2   หนังสือจัดสรรงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 4 ข้อ 1.3   แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566  [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 4 ข้อ 1.4   คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ   [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 4 ข้อ 1.5   แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ   [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 4 ข้อ 2.1   บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ    [11 ก.ย. 66 ] 
MOIT 4 ข้อ 2.2   รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2566    [11 ก.ย. 66 ] 
MOIT 4 ข้อ 2.3    แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ  [11 ก.ย. 66] 
MOIT 4 ข้อ 3.1   บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศฯ [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 4 ข้อ 3.2   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ   [21 ธ.ค. 65 ] 
MOIT 4 ข้อ 3.3    แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [21 ธ.ค. 65 ] 

MOIT5 ข้อ 1 บันทึกข้อความ สขร.1 ต.ค. 65    [1 พ.ย. 65]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ต.ค.65  [1 พ.ย. 65]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 ต.ค. 65  [1 พ.ย. 65]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึกข้อความ สขร.1 พ.ย. 65    [1 ธ.ค. 65 ]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 พ.ย. 65  [1 ธ.ค. 65 ]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 พ.ย. 65 [1 ธ.ค. 65 ]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึกข้อความ สขร.1 ธ.ค. 65   [8 ธ.ค. 65]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ธ.ค. 65  [8 ธ.ค. 65]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 ธ.ค. 65  [8 ธ.ค. 65]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึกข้อความ สขร.1 ม.ค. 66   [1 ก.พ. 66 ]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ม.ค. 66  [1 ก.พ. 66 ]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 ม.ค. 66  [1 ก.พ. 66]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึกข้อความ สขร.1 (ก.พ. 66) [1 มี.ค. 66]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 (ก.พ. 66) [1 มี.ค. 66]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 (ก.พ. 66) [1 มี.ค. 66]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึกข้อความ สขร.1 (มี.ค. 66) [21 มี.ค. 66]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 (มี.ค. 66) [21 มี.ค. 66]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร. (1 มี.ค. 66) [21 มี.ค. 66]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึกข้อความ สขร.1 เม.ย. 66 [1 พ.ค. 66]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 เม.ย. 66 [1 พ.ค. 66]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 เม.ย. 66 [1 พ.ค. 66]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึกข้อความ สขร.1 พ.ค. 66 [1 มิ.ย. 66]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 พ.ค. 66 [1 มิ.ย. 66]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 พ.ค. 66 [1 มิ.ย. 66]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึกข้อความ สขร.1 มิ.ย. 66 [21 มิ.ย. 66]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 มิ.ย. 66 [21 มิ.ย. 66]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 มิ.ย. 66 [21 มิ.ย. 66]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึกข้อความ สขร.1 (ก.ค. 66) [3 ส.ค. 66]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 (ก.ค.66) [3 ส.ค. 66]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 (ก.ค. 66.) [3 ส.ค. 66]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึกข้อความ สขร.1 (ส.ค. 66) [3 ส.ค. 66]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 (ส.ค. 66) [3 ส.ค. 66]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 (ส.ค. 66) [3 ส.ค. 66]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึกข้อความ สขร.1 (ก.ย. 66) [3 ส.ค. 66]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 (ก.ย. 66) [3 ส.ค. 66]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร. 1 (ก.ย. 66) [3 ส.ค. 66]

MOIT 6 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [29 มี.ค. 66]
MOIT 6 ข้อ 1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ปี 66 [29 มี.ค. 66]
MOIT 6 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 6 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล [29 มี.ค. 66]
MOIT 6 ข้อ 2.2 แผนบริหารทรัพยากรบุคลของหน่วยงาน ปี 66 [29 มี.ค. 66]
MOIT 6 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [29 มี.ค. 66]

MOIT 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีฯ [26 มิ.ย. 66]
MOIT 7 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 66 [26 มิ.ย. 66]
MOIT 7 ข้อ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 66 [26 มิ.ย. 66]
MOIT 7 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [26 มิ.ย. 66]

MOIT 8 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 8 ข้อ 1.2 โครงการแผนปฏิบัติการให้ความรู้การเสริมสร้างจริยธรรมและการป้องกันการกระทาผิดวินัย [29 มี.ค. 66]
MOIT 8 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 8 ข้อ 3 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินตามโครงการฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 8 ข้อ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 8 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม [29 มี.ค. 66]
MOIT 8 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [29 มี.ค. 66]

MOIT 9 ข้อ 1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 9 ข้อ 2 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [29 มี.ค. 66]
MOIT 9 ข้อ 3 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียนฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 9 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [29 มี.ค. 66]

MOIT 10 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนฯ [11 ก.ย. 66]
MOIT 10 ข้อ 2.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการฯ [11 ก.ย. 66]
MOIT 10 ข้อ 2.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [11 ก.ย. 66]
MOIT 10 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [11 ก.ย. 66]

MOIT 11 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 11 ข้อ 1.2 โครงการฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 11 ข้อ 2 รายงานประชุมโครงการฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 11 ข้อ 3 รายงานประชุมโครงการฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 11 ข้อ 4 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 11 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม [29 มี.ค. 66]
MOIT 11 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานให้ผู้บริหารรับทราบฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 11 ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [29 มี.ค. 66]

MOIT 12 ข้อ 1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง ประการ หรือข้อสั่งการ [29 มี.ค. 66]
MOIT 12 ข้อ 2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบน [29 มี.ค. 66]
MOIT 12 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน [29 มี.ค. 66]
MOIT 12 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [29 มี.ค. 66]

MOIT 12 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการกำกับติดตามฯ [11 ก.ย. 66]
MOIT 12 ข้อ 2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนฯ [11 ก.ย. 66]
MOIT 12 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [11 ก.ย. 66]

MOIT 13 ข้อ 1 บันทึกข้อความฯ ตามประกาศฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 13 ข้อ 2 รายงานการประเมินฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 13 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [29 มี.ค. 66]

MOIT 14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 14 ข้อ 2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 14 ข้อ 3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 14 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และ ข้อ 3. [29 มี.ค. 66]
MOIT 14 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [29 มี.ค. 66]

MOIT 15 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 15 ข้อ 1.2 แผนปฏิบัติการป้องกันฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 15 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 15 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 15 ข้อ 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมฯ ชมรมจริยธรรม รพ.เฉลิมพระเกียรติ ปี 66 [29 มี.ค. 66]
MOIT 15 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [29 มี.ค. 66]

MOIT 16 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานฯ [11 ก.ย. 66]
MOIT 16 ข้อ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ [11 ก.ย. 66]
MOIT 16 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [11 ก.ย. 66]
MOIT 16 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานฯ [11 ก.ย. 66]
MOIT 16 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมฯ [11 ก.ย. 66]
MOIT 16 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [11 ก.ย. 66]

MOIT 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต [29 มี.ค. 66]
MOIT 17 ข้อ 2 รายงานการประชุมการจัดทำแผนฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 17 ข้อ 3 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบ [29 มี.ค. 66]
MOIT 17 ข้อ 4 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 66 [29 มี.ค. 66]
MOIT 17 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [29 มี.ค. 66]

MOIT 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ [11 ก.ย. 66]
MOIT 17 ข้อ 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี 66(ตามขั้นตอนที่ 9) [11 ก.ย. 66]
MOIT 17 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [11 ก.ย. 66]

MOIT 18 ข้อ 1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 18 ข้อ 2 มาตรการป้องกันการทุจริตฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 18 ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียนฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 18 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [29 มี.ค. 66]

MOIT 19 ข้อ 1 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานการเรี่ยไรฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 19 ข้อ 2 รายงานการเรี่ยไรฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 19 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [29 มี.ค. 66]

MOIT 19 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานการเรี่ยไรฯ รอบ 12 เดือน [11 ก.ย. 66]
MOIT 19 ข้อ 2 รายงานผลกรณีการเรี่ยไรฯ ไตรมาส 4 ปี 2566 [11 ก.ย. 66]
MOIT 19 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [11 ก.ย. 66]

MOIT 20 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 20 ข้อ 1.2 โครงการฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 20 ข้อ 2 รายชื่อประชุมเจ้าหน้าที่ฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 20 ข้อ 3 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินโครงการฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 20 ข้อ 4 รายงานผลการอบรมให้ความรู้ฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 20 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม [29 มี.ค. 66]
MOIT 20 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [29 มี.ค. 66]

MOIT 21 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศเจตจำนงสุจริตฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 21 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์ฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 21 ข้อ 3 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ [29 มี.ค. 66]
MOIT 21 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่ฯ [29 มี.ค. 66]
MOIT 21 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [29 มี.ค. 66]

MOIT 22 ข้อ 1 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันฯ [11 ก.ย. 66]
MOIT 22 ข้อ 2   รายงานการป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศฯ ไตรมาส 4 ปี 2566  [11 ก.ย. 66]
MOIT 22 ข้อ 3 บันทึกข้อความแจ้งเวียนฯ และแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ [11 ก.ย. 66]