หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
               
   
             
    ITA ปี 2567        
   

MOIT 1 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความลงนามการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   [ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66 ]
MOIT 1 ข้อ 1.2 คำสั่ง ประกาศฯ    [ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 1 ข้อ 1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 1 ข้อ 1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ [25 ธ.ค. 66]
MOIT 1 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบรายงานฯ และขออนุญาตเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 1 ข้อ 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ฯ ปีงบ 2566    [ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 1 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ   [ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]

MOIT 2 ข้อ 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร   [ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 2 ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร   [ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน    [ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 2 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน   [ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 2 ข้อ 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานฯ   [ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 2 ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ฯ    [ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 2 ข้อ 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน    [ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 2 ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นฯ    [ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 2 ข้อ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH    [ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 2 ข้อ 3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562   [ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564   [ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 2 ข้อ 5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2564   [ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 2 ข้อ 6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมฯ   [ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 2 ข้อ 7 ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ    [ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 2 ข้อ 8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน   [ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน   [ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 2 ข้อ 10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ    [ลงวันที่ 26 มิ.ย. 67]
MOIT 2 ข้อ 11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานฯ    [ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 2 ข้อ 12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ   [ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 2 ข้อ 13 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตฯ   [ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 2 ข้อ 14 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน    [ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 2 ข้อ 15 (ข้อ 15 เป็นของ สสอ. / รพช. ไม่ต้องส่ง)
MOIT 2 ข้อ 16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ    [ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 2 ข้อ 17 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   [ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 2 ข้อ 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   [ ลงวันที่ 25 ส.ค. 66]
MOIT 2 ข้อ 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2567    [ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 2 ข้อ 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2567    [ลงวันที่ 26 มิ.ย. 67]
MOIT 2 ข้อ 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ    [ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]

MOIT 3 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ    [ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 3 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   [ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 3 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]

MOIT 4 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ   [ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 4 ข้อ 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    [ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 4 ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2567   [ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 4 ข้อ 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ   [ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 4 ข้อ 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 4 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ   [ ลงวันที่ 26 มิ.ย. 67]
MOIT 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2567    [ลงวันที่ 26 มิ.ย. 67]
MOIT 4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ 26 มิ.ย. 67]
MOIT 4 ข้อ 3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศฯ   [ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 4 ข้อ 3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ   [ ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]
MOIT 4 ข้อ 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ 25 ธ.ค. 66]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึกข้อความ สขร.1 ต.ค. 66    [ลงวันที่ 1 พ.ย. 66]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ต.ค.66    [ลงวันที่ 1 พ.ย. 66]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 ต.ค. 66   [ลงวันที่ 1 พ.ย. 66]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึกข้อความ สขร.1 พ.ย. 66    [ลงวันที่ 1 ธ.ค. 66]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 พ.ย. 66   [ ลงวันที่ 1 ธ.ค. 66]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 พ.ย. 66    [ลงวันที่ 1 ธ.ค. 66]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึกข้อความ สขร.1 ธ.ค. 66   [ลงวันที่ 19 ธ.ค. 66]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ธ.ค. 66   [ลงวันที่ 19 ธ.ค. 66]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 ธ.ค. 66   [ลงวันที่ 19 ธ.ค. 66]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึกข้อความ สขร.1 (ม.ค. 67)    [ลงวันที่ 1 ก.พ. 67]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 (ม.ค.67)    [ลงวันที่ 1 ก.พ. 67]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 (ม.ค. 67)    [ลงวันที่ 1 ก.พ. 67]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึกข้อความ สขร.1 (ก.พ. 67)    [ลงวันที่ 30 เม.ย. 67]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 (ก.พ. 67)    [ลงวันที่ 4 มีนาคม 67]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 (ก.พ. 67)    [ลงวันที่ 4 มีนาคม 67]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึกข้อความ สขร.1 (มี.ค. 67)    [ลงวันที่ 15 มี.ค. 66]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 (มี.ค. 67)    [ลงวันที่ 15 มี.ค. 66]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร. (1 มี.ค. 67)    [ลงวันที่ 15 มี.ค. 66]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึกข้อความ สขร.1 เม.ย. 67
   [ลงวันที่ 1 พ.ค. 67]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 เม.ย. 67    [ลงวันที่ 1 พ.ค. 67]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 เม.ย. 67    [ลงวันที่ 1 พ.ค. 67]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึกข้อความ สขร.1 พ.ค. 67    [ลงวันที่ 4 มิ.ย. 67]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 พ.ค. 67    [ลงวันที่ 4 มิ.ย. 67]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 พ.ค. 67    [ลงวันที่ 4 มิ.ย. 67]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึกข้อความ สขร.1 มิ.ย. 67    [ลงวันที่ 14 มิ.ย. 67]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 มิ.ย. 67    [ลงวันที่ 14 มิ.ย. 67]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 มิ.ย. 67    [ลงวันที่ 14 มิ.ย. 67]

MOIT 6 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 6 ข้อ 1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 6 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]

MOIT 6 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 6 ข้อ 2.2 แผนบริหารทรัพยากรบุคลของหน่วยงาน ปี 67    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 6 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]

MOIT 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีฯ    [ลงวันที่ 26 มิ.ย. 67]
MOIT 7 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 67    [ลงวันที่ 26 มิ.ย. 67]
MOIT 7 ข้อ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 66    [ลงวันที่ 26 มิ.ย. 67]
MOIT 7 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ 26 มิ.ย. 67]

MOIT 8 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการฯ   [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 8 ข้อ 1.2 โครงการแผนปฏิบัติการให้ความรู้การเสริมสร้างจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดวินัย [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 8 ข้อ 2 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินตามโครงการฯ   [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 8 ข้อ 3 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 8 ข้อ 4 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 8 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ   [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]

MOIT 9 ข้อ 1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 9 ข้อ 2 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 9 ข้อ 3 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียนฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 9 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]

MOIT 10 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนฯ
   [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 10 ข้อ 2.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 10 ข้อ 2.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 10 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]

MOIT 11 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 11 ข้อ 1.2 โครงการฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 11 ข้อ 2 รายงานประชุมโครงการฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 11 ข้อ 3 รายงานประชุมโครงการฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 11 ข้อ 4 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 11 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 11 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานให้ผู้บริหารรับทราบฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 11 ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]

MOIT 12 ข้อ 1 ประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 12 ข้อ 2 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง ประการ หรือข้อสั่งการ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 12 ข้อ 3 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบน    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 12 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 12 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]

MOIT 13 ข้อ 1 บันทึกข้อความฯ ตามประกาศฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 13 ข้อ 2 รายงานการประเมินฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 13 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]

MOIT 14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 14 ข้อ 2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 14 ข้อ 3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 14 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และ ข้อ 3.    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 14 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]

MOIT 15 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 15 ข้อ 1.2 แผนปฏิบัติการป้องกันฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 15 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 15 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 15 ข้อ 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมฯ ชมรมจริยธรรม รพ.เฉลิมพระเกียรติ ปี 66    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 15 ข้อ 2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]

MOIT 16 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 16 ข้อ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 16 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 16 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 16 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 16 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]

MOIT 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 17 ข้อ 2 รายงานการประชุมการจัดทำแผนฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 17 ข้อ 3 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 17 ข้อ 4 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 67    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 17 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]

MOIT 18 ข้อ 1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 18 ข้อ 2 มาตรการป้องกันการทุจริตฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 18 ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียนฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 18 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]


MOIT 19 ข้อ 1 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานการเรี่ยไรฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 19 ข้อ 2 รายงานการเรี่ยไรฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 19 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]

MOIT 20 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 20 ข้อ 1.2 โครงการฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 20 ข้อ 2 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินโครงการฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 20 ข้อ 3 รายงานผลการอบรมให้ความรู้ฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 20 ข้อ 4 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 20 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]

MOIT 21 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศเจตนารมณ์ฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 21 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์ฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 21 ข้อ 3 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 21 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่ฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 21 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]

MOIT 22 ข้อ 1 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 22 ข้อ 2 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]
MOIT 22 ข้อ 3 บันทึกข้อความแจ้งเวียนฯ และแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ    [ลงวันที่ 28 มี.ค. 67]