l
l
l
l
 
             
         
       
 

   
    1. พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพตนเอง โดยเน้นบริการงานเชิงรุก
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมให้ทำงานอย่างมีความสุข
 
             
Copy Right ©2010 Chalermprakiet Hospital,Nan