หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
             
       
             
             
   

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติมุ่งสู่มาตรฐานบริการ มีความเชี่ยวชาญงานเชิงรุก พัฒนาทีมงานให้ก้าวหน้าเพื่อสุขภาวะที่ดีของ

   
    ประชาชน    
           
   
ความหมายของวิสัยทัศน์
     
           
    โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ มุ่งสู่การบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานเพื่อผ่านการรับรอง ของสถาบันพัฒนาคุณภาพบุคลากร    
    มีสมรรถนะ อำเภอ จังหวัด ในการกำหนดนโยบายสาธารณะ ด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน    
           
           
           
           
           
Copy Right ©2010 Chalermprakiet Hospital,Nan