งานบริการด้านการสนับสนุนบริการ

       -  งานการเงินและบัญชี        
       -  งานธุรการและการเจ้าหน้าที่
       -  งานพัสดุ                                          
       -  งานซ่อมบำรุง                              
       -  งานบริการอาหาร                       
       -  งานระบบสาธารณูปโภค
       -  งานยานพาหนะ                                              
   

 
             
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::