การรักษาพยาบาล

      การให้บริการผู้ป่วยนอก 

ภารกิจหลัก          
       1.ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลทั่วไปแก่ผู้ป่วยนอกทุกประเภท ยกเว้นผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติและผู้ป่วย 
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
       2. ให้บริการบัตรและเวชระเบียนแก่ผู้ป่วยและผู้รับบริการต่างๆ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 24.00 น.

ภารกิจรอง
       1. สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อทำการวิจัย

      การบริการผู้ป่วยใน   
ให้บริการผู้ป่วยในมีการแบ่งหอผู้ป่วยนอนของโรงพยาบาลจำนวน 2 หอผู้ป่วย ได้แก่
       1. ตึกสามัญ 10  เตียง   ห้องพิเศษ 4 ห้อง  ห้องแยกโรค  2  ห้อง
       2. ตึกสูติกรรม จำนวน  3 เตียง

     การบริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน       
       ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและบริการการแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชม. ทำหัตถการต่างๆ เช่น ผ่าฝี ผ่าตัดเล็กในรายที่ไม่จำเป็นต้องทำ ในห้องผ่าตัด ฉีดยา ทำแผลต่อเนื่อง ทั้งในและนอกเวลาราชการ ตรวจโรคทั่วไปนอกเวลาราชการ

     การบริการด้านผ่าตัด
       ให้บริการผ่าตัด ทำหัตถการในภาวะฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกทั้งผู้ป่วยไทยและลาว , ผ่าตัดไส้ติ่งและทำหมันแก่ผู้ป่วยลาว

 

 
             
             
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::