หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
               
   
             
 
 
             
   

บริการด้านทันตสาธารณสุข

       - ให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม ในคลินิกของโรงพยาบาลทุกวันในเวลาราชการ   และนอก เวลาราชการ ได้แก่วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.
       - ให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียนประถม มัธยม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
       - ให้บริการทันตกรรมในชุมชนในพื้นที่ทุรกันดารตามแผนโรงพยาบาล อำเภอ  และ ตามแผน พอ.สว.
       - ให้บริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในทุกกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายของกระทรวง
       - ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมร่วมกับสายวิชาชีพอื่นๆทั้งทางสาธารณสุข การศึกษาและอื่นๆ
       - ให้บริการตรวจรักษา การส่งเสริม ป้องกันในรพ.สต. ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.30 น.

 
             
  ผลงานกลุ่มงานทันตกรรม  
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::