หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
               
   
             
 
 
             
    โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการรับรองเป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง ปี 2552  
             
   
 
       
   
นายแพทย์ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา ,นางสาวดวงกมล ลัมวุฒิ และนางสาวอมรลักษณ์ อุ่นเรือน เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง ปี 2552
 
               
   

ปัจจัยความสำเร็จ

       - เป็นงานในโครงการพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
       - มีนโยบายชัดเจนและเอื้อต่อการทำงาน
       - ผู้บริหารให้ความสำคัญ  และให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง
       - มีทีมงานอนามัยแม่และเด็กมีความเข้มแข็ง มุ่งมั่น
       - ชุมชน แกนนำ องค์กรมีส่วนร่วม และสนับสนุนงาน

 
               
   
 
               
   
 
               
   
 
               
             
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::