บริการด้านส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค  ลักษณะบริการแบ่งเป็น  2  ประเภทได้แก่ 

       1.  การจัดบริการคลินิกในโรงพยาบาล  จะให้บริการทั้งผู้รับบริการจากในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ทั้งในอำเภอ  ต่างอำเภอ  และ จากประเทศลาว  ที่มารับบริการ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
       1. คลินิกให้คำปรึกษา  ให้บริการวันจันทร์  ตามเวลาราชการ  เป็นบริการเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV  และผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV   การให้สุขศึกษา  การให้คำปรึกษา
       2. คลินิกฝากครรภ์  ให้บริการวันอังคาร  ตามเวลาราชการ  ให้บริการฝากครรภ์ตามมาตรฐานการดูแลหญิงตั้งครรภ์  ให้สุขศึกษา  
       3. คลินิกวัณโรค  ให้บริการ วันพุธ  ตามเวลาราชการ  เป็นการติดตาม  กำกับ  และดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค  และผู้ป่วยที่สงสัยเป็นวัณโรคตามแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคแห่งชาติ (NTP) 
       4. คลินิกวางแผนครอบครัว ให้บริการวันพฤหัสบดี  บริการด้านให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว  บริการคุมกำเนิดด้วยวิธีชั่วคราว  รวมไปถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  และมะเร็งปากมดลูก
       5. คลินิกอนามัยเด็กดี ให้บริการวันศุกร์  บริการด้านการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค  การประเมินพัฒนาการเด็กและประเมินภาวะโภชนาการในเด็ก 0 – 5 ปี

      
2. การให้บริการในชุมชน  ลักษณะบริการจะเน้นในด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชน  ในเชิงรุก  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน  และเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มอายุ   กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มปกติ  และกลุ่มป่วย  จะทำในรูปแบบโครงการ  หรือแผนงาน  ตามนโยบายหลักขององค์กร  ซึ่งในแต่ละปีจะมีเข็มมุ่งที่แตกต่างกันออกไป  ตามข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 

การบริการโครงการพิเศษอื่นๆ เป็นการจัดบริการขึ้นมาในลักษณะของโครงการเฉพาะกิจ  ตามสภาพปัญหาของพื้นที่  ได้แก่ โครงการเครือข่ายงานอนามัยแม่และเด็ก  โครงการโรงพยาบาลเยี่ยมเยียนประชาชน  ออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่   จังหวัดเคลื่อนที่  ต่าง ๆ
 
             
             
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::