- งานนโยบายและแผนงาน
- งานคุณภาพ
- งานประกันสุขภาพ/เวชระเบียนและสถิติ
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- งานนิเทศงานและประเมินผล
- งานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ

 
             
             
             
             
             
             
             
             
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::