เครื่องชี้วัดคุณภาพที่สำคัญ ระดับโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2553 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
 
     
 
ลำดับ
เครื่องชี้วัดคุณภาพที่สำคัญ
เป้าหมาย
หน่วยวัด
ความถี่ใน
การประเมิน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์/
ผลการ
ดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ปีงบ 2551
ปีงบ
2552
1

อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการดูแลตามแนวทางเวชปฏิบัติ

90

ร้อยละ
ทุก 3 เดือน
N/A
N/A

งาน NCD

2
อัตราการรับเข้าโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นของโรคเบาหวาน
(Diabetes Short-term Complication Admission Rate)
<= 85.30
ต่อแสน
ประชากร
ทุก 6 เดือน
N/A
N/A
WARD
งาน NCD
3

อัตราการรับเข้าโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อน
ของความดันโลหิตสูง ( Hypertension or Complication of Hypertension Admission Rate)

<= 230.55
ต่อแสน
ประชากร
ทุก 6 เดือน
N/A
N/A
WARD
งาน NCD
4

อัตราการกลับมารักษาซ้ำที่แผนกผู้ป่วยในด้วยโรคเบาหวานหรือภาวะแทรกซ้อน
ของเบาหวาน ภายใน 28 วัน( DM or complication of DM Re-admission within 28 days )

<= 37
ร้อยละ
ทุก 6 เดือน
N/A
N/A
WARD
งาน NCD
5

อัตราการกลับมารักษาซ้ำที่แผนกผู้ป่วยในด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรก
ซ้อนของความดันโลหิตสูง ภายใน 28 วัน
(HT or complication of HT Re-admission within 28 days )

<= 6.1
ร้อยละ
ทุก 6 เดือน
N/A
N/A
WARD
งาน NCD
6

อัตราอุบัติการณ์ความเสี่ยงได้รับการทำ RCA และได้รับผลตอบกลับ  
(Incidence Rate Risk is a serious danger RCA has been doing and get feedback )

100

ร้อยละ
ทุกเดือน
N/A
N/A
ทีม RM
7

อัตราการเกิดภาวะขาดอากาศในทารกแรกเกิด Birth asphyxia rate

<= 30
ต่อพัน
เกิดมีชีพ
ทุกเดือน
N/A
N/A
ห้องคลอด
8
อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย Low Birth Weight Rate
<= 20
ร้อยละ
ทุกเดือน
N/A
N/A
ห้องคลอด,
ฝ่ายเวช
9
อัตราส่วนการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน Maternal Mortality Ratio / MMR
<= 18
ต่อพัน
เกิดมีชีพ
ทุกเดือน
N/A
N/A
ห้องคลอด,
ฝ่ายเวช
10
อัตราตายปริกำเนิด  ( Perinatal Mortality rate)
<= 9
ต่อพัน
เกิดมีชีพ
ทุกเดือน
N/A
N/A
ห้องคลอด
11

ร้อยละการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Percentage of Nosocomial infection )

0
ร้อยละ
ทุกเดือน
N/A
N/A
ทีม IC
12

อัตราความครอบคลุมของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
(Cervical cancer screening Coverage rate)

55
ร้อยละ
ทุก 6 เดือน
N/A
N/A
ฝ่ายเวชฯ
13

อัตราของหญิงมีครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง ( Rate of anemia in pregnancy )

<= 10
ร้อยละ
ทุกเดือน
N/A
N/A

ฝ่ายเวชฯ

14

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลภายใน 12 สัปดาห์
(Percentage of antenatal care in the first trimester)

40
ร้อยละ
ทุกเดือน
N/A
N/A
ฝ่ายเวชฯ
15

ร้อยละของเด็กต่ำกว่า 2 ปีที่ติดเชื้อเอชไอวี
( Percentage of children less than 2 years old infected with HIV Infected )

<= 1
ต่อพัน
เกิดมีชีพ
ทุกเดือน
N/A
N/A
ฝ่ายเวชฯ
16
อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอด  (Success Rate)
85
ร้อยละ
ทุก 3 เดือน
N/A
N/A

ฝ่ายเวชฯ

17
อัตราความสมบูรณ์การบันทึกเวชระเบียน
65
ร้อยละ
ทุก 6 เดือน
N/A
N/A

ศูนย์ข้อมูลฯ

18

อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยนอก (OPD Medication error  rate)

<= 5
ต่อพันใบสั่งยา
ทุกเดือน
N/A
N/A
เภสัชกรรม

19

อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยใน (IPD Medication error  rate)

<= 5
ต่อพันวันนอน
ทุกเดือน
N/A
N/A
เภสัชกรรม

20
โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
ขั้น 2
ระดับ
ทุก 6 เดือน
N/A
N/A
ทุกฝ่าย
21

พิจารณาจากผลการให้บริการด้านทันตกกรรม ร่วมกันใน 2 มุมมอง คือ
1. อัตราการใช้บริการทางทันตกรรม ต่อ 1,000 ประชากร
2. สัดส่วนการให้บริการทันตสาธารณสุข

60
ร้อยละ
ทุก 6 เดือน
N/A
N/A
ทันตกรรมฯ
22
อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก
80
ร้อยละ
ทุก 6 เดือน
N/A
N/A
OPD

23
อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยใน
80
ร้อยละ
ทุก 6 เดือน
N/A
N/A
WARD

24
อัตราความพึงพอใจของบุคลากร
70
ร้อยละ
ทุก 6 เดือน
N/A
N/A
HRD

 
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::