บริการด้านชันสูตร

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก โดยเปิดบริการทุกวัน  งานบริการแบ่งออกเป็น 5  สาขาหลัก ได้แก่

       1. งานตรวจทางโลหิตวิทยาคลินิก (Clinical Hematology) เป็นงานตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด
       2. งานตรวจทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) เป็นงานตรวจวิเคราะห์ เพื่อค้นหาความผิดปกติจากเลือด ปัสสาวะ อุจจาระและน้ำอสุจิ เช่น การตรวจหาสาเหตุของโรคทางเดินปัสสาวะ การตรวจหาไข่และหนอนพยาธิ การตรวจหาเชื้อมาลาเรีย และการตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ
       3. งานตรวจทางเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) เป็นงานตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีชนิดต่างๆ ในร่างกาย โดยตรวจหาในเลือด 
       4. งานตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Clinical Immunology) เป็นงานตรวจวิเคราะห์หาภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อได้รับเชื้อ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย ปาราสิต หรือเมื่อ ได้รับสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย
       5. งานตรวจทางจุลชีววิทยาคลินิก (Clinical Microbiology) เป็นงานตรวจวิเคราะห์หาชนิดของแบคทีเรีย เชื้อรา โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์

บริการด้านรังสีวิทยา

       เนื่องจากทางโรงพยาบาลยังขาดเจ้าหน้าที่ที่จบด้านรังสีวิทยามาปฏิบัติงาน  การบริการจึงยังไม่คลอบคลุมเท่าที่ควร  โดยให้บริการถ่ายภาพ ทางรังสีทั่วไปแก่ผู้ป่วย ผู้มารับบริการ ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยฉุกเฉิน และบริการเอกซเรย์ปอดสำหรับผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ ประจำปีหรือตรวจสุขภาพเพื่อสมัครงานหรือเข้าศึกษาต่อ

 
             
             
             
             
             
             
             
             
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::