โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 
               
    1. กิจกรรมสรุปโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านมา และสานการพัฒนาต่อเนื่อง    
               
   
 
       
   
 
       
    2. ประกวดแปรงฟันหัวข้อ " แปรงฟันสะอาดดี ลีลาประกอบเด็ด "  
       
   
 
       
   
 
       
    3. อบรมแกนนำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ  
       
    4. ประกวดผลงานเด่นด้านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
       
   
 
       
   
 
       
    5. กิจกรรมเยี่ยมประเมินการพัฒนาของโรงเรียนเกี่ยวกับงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
       
   
 
:: Copy Right ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693458 โทรสาร 054-693459 ::