หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์
 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
054 - 693548
 ห้องบัตร OPD
เบอร์ต่อ 0
 ห้องบัตร OPD ,Operater
เบอร์ต่อ 101
 ห้องประชุม
เบอร์ต่อ 102
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์ต่อ 103
 ห้องผ่าตัด OR
เบอร์ต่อ 104
 ห้องคลอด
เบอร์ต่อ 105
 ห้องอุบัติเหตุ ER
เบอร์ต่อ 106
 ห้องทันตกรรม
เบอร์ต่อ 107
 LAB
เบอร์ต่อ 108
 ห้องส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์ต่อ 109
 หอผู้ป่วยใน WORD
เบอร์ต่อ 110
 ห้องซักฟอก SUPPLY
เบอร์ต่อ 111
 โรงครัว
เบอร์ต่อ 112
 ห้องผู้อำนวยการ
เบอร์ต่อ 113
 ห้องยา PHAR
เบอร์ต่อ 114
 ห้องเก็บเงิน
เบอร์ต่อ 115
 บ้านพักผู้อำนวยการ
เบอร์ต่อ 116
   
             
             
             
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::