หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
               
   
             
    ITA ปี 2565        
   

MOIT1 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งฯ   [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT1 ข้อ 1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไกฯ   [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT1 ข้อ 1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ฯ   [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT1 ข้อ 1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ   [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT1 ข้อ 2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ   [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT1 ข้อ 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลฯ   [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT1 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ   [23 ธันวาคม 2564 ]

MOIT2 ข้อ 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร   [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 6 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 7 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 11 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 14 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ   [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 15 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 16 รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำป  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 ข้อ 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]

MOIT3 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ   [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT3 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT3 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]

MOIT4 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ   [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT4 ข้อ 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT4 ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT4 ข้อ 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT4 ข้อ 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT4 ข้อ 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ   [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT4 ข้อ 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT4 ข้อ 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT4 ข้อ 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ  [23 ธันวาคม 2564 ]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึก สขร.1 ต.ค.64  [1 พฤศจิกายน 2564 ]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ต.ค.64 [1 พฤศจิกายน 2564 ]
MOIT5 ข้อ 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 ต.ค.64 [1 พฤศจิกายน 2564 ]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึก สขร.1 พ.ย.64 [1 ธันวาคม 2564 ]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 พ.ย.64 [1 ธันวาคม 2564 ]
MOIT5 ข้อ 2 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 พ.ย.64 [1 ธันวาคม 2564 ]

MOIT5 ข้อ 1 บันทึก สขร.1 ธ.ค. 64   [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT5 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ธ.ค. 64   [23 ธันวาคม 2564 ]
MOIT5 ข้อ 2 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ สขร.1 ธ.ค. 64   [23 ธันวาคม 2564 ]

   
             
             
:: Copyright © 2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::